„Човешки ресурси и връзки с обществеността в сигурността и отбраната”

Образователно-квалификационна степен
„Магистър”
Професионална квалификация
„Експерт по човешки ресурси и връзки с обществеността в сектора за сигурност”
Форма на обучение
Задочно
Срок на обучение
1 (една) години, 2 семестъра
Факултет
„Артилерия, ПВО и КИС”
Изисквания
Кандидатите да притежават ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионални направления „Национална сигурност” и „Военно дело” Човешки ресурси и връзки с обществеността в сигурността и отбраната.
 
Специалността „Човешки ресурси и връзки с обществеността в сигурността и отбраната” е предназначена да подготвя кадри със задълбочена квалификация в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, дейностите по обучение, кариерно развитие, трудовоправни отношения и сигурност на персонала и публичните комуникации в отбраната и сигурността, с образователно-квалификационна степен „магистър”, способни да се реализират успешно на пазара на труда в условия на силна конкуренция.
Обучението се провежда в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионални направления „Национална сигурност” и „Военно дело”.
Дипломиралите се получават професионална квалификация „експерт по човешки ресурси и връзки с обществеността в сектора за сигурност”.
Обучението се провежда в задочна форма.
Учебният план за обучение по специалността е с общ хорариум 675 учебни часа, от които 310 часа лекции и 365 часа упражнения. Включени са 13 дисциплини, всяка от които завършва с форма на контрол: семестриални изпити - 8 и курсови проекти - 5. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 75, от които 15 за защита на дипломната работа. При завършване на обучението по специалност „Човешки ресурси и връзки с обществеността в сектора за сигурност” се издава диплом за завършена ОКС „магистър” с професионална квалификация „експерт по човешки ресурси и връзки с обществеността в сектора за сигурност ”. При лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.
Дисциплините, които се изучават са: Правно нормативна уредба със сектор „Сигурност”, Връзки с обществеността в структурите за сигурност, Социална психология, Управление на човешките ресурси, Трудовоправни взаимоотношения, Корпоративен и персонален имидж и Социален маркетинг и реклама в сектор „Сигурност", Конфликтология, Екстремална психология, Мотивация и стимулиране, Обучение и развитие на кадрите, Лидерство и формиране на екипи, Теории в лидерството.
Завършилите успешно обучението си получават необходимата квалификация за работа като експерти в областта на човешките ресурси и връзките с обществеността в управленските и административни звена в Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, останалите министерства, в държавните и изпълнителните агенции по сигурността, в държавната администрация и частния сектор.
Ефективното изпълнение на основните функции при работа в посочените институции, организации и сектори е резултат от подготовка на студентите по предлагания учебен план. Обучението завършва със защита на дипломна работа.
Завършилите успешно обучението си получават необходимата квалификация за работа като експерти в областта на човешките ресурси и връзките с обществеността в управленските и административни звена в Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните
работи, останалите министерства, в държавните и изпълнителните агенции по сигурността, в държавната администрация и частния сектор.
Ефективното изпълнение на основните функции при работа в посочените институции, организации и сектори е резултат от подготовка на студентите по предлагания учебен план.
В хода на учебния процес студентите получават основна подготовка и задълбочават своите знания по управление на организацията, натрупване на информация за човешкия капитал и стимулиране на креативност и предприемачество в организацията и провеждане на дейности по осъществяване на ефективна комуникации с вътрешните и външните публики.
 
Студентите придобиват компетентности за:
 • управление и координиране на основните процеси на развитието на човешките ресурси;
 • интегриране на човешките ресурси с бизнес стратегиите и практиките на организациите;
 • изграждане на позитивен имидж и отношение на доверие и сътрудничество между институциите, целевите групи от вътрешната и външната общественост и средствата за масова информация;
 • подбор, развитие и ефективно оползотворяване потенциала на хората в организацията за реализация на неината политика и цели;
 • усъвършенстване на системата на трудовоправните отношения със служителите;
 • изграждане и поддържане на информационни системи и бази от данни, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси.
Специализираната подготовка е насочена към създаване на способности за:
 • критична оценка на процесите на изменение предизвикани от технологиите и техните човешки измерения;
 • създаване на модели за идентифициране на лидери и програми за тяхното развитие в
организацията;
 • същността на медиите и медийната политика за сигурност;
 • търсене на подходящи инструменти за измерване на вътрешната и външна среда в конкретна организационна ситуация;
 • същността на социалния маркетинг и рекламата;
 • ефективна комуникация с вътрешните и външните публики;
 • диагностика на проблемите в системата на организацията и организационната среда;
 • прилагане на бюджетите при наблюдение и контрол на управленските дейности.
Практическите навици и качества на обучението формират умения за:
 • работа с различните целеви групи;
 • изграждане и поддръжка на модели за качествен подбор на персонала;
 • избор на подходящи методи за реализация на усъвършенстването на персонала;
 • управление на обществените кризи в организациите;
 • планиране и управление на публичните комуникации;
 • формулиране на задания за разработване на проекти, планиране и определяне на необходимите компетенции, усилия и ресурси;
 • планиране и организиране на ефективно използване на своето време при равномерно работно натоварване.
Предвидено е време за стаж във Въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи и други държавни и частни структури от системите за сигурност.