НВУ „Васил Левски” започна работа по Национална научна програма „Сигурност и отбрана”

Националната научна програма (Програмата) „Сигурност и отбрана” на Министерството на Образованието и Науката (МОН) е одобрена с Решение на Министерски Съвет № 731/21.10.2021 г.

В съответствие с това решение е конституиран Консорциум за изпълнение на Програмата. Основатели на консорциума са Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, Военна академия „Г. С. Раковски”, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН, Университет за национално и световно стопанство, Академия на Министерство на вътрешните работи, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Национален военен университет „В. Левски”, Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски”.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Осигуряване на сигурна и благоприятна среда за развитие на обществото и държавата, чрез провеждане на координирани и целеви фундаментални и приложни научни изследвания в областта на сигурността и отбраната и създаване на устойчиво партньорство между включените научни и образователните организации в програмата, за съвместно участие в национални и европейски международни изследователски мрежи, програми и проекти.

СРОК НА ПРОГРАМАТА: Дейностите по изпълнение на програмата ще се извършват в периода от 19. 05.2022 г. до 19.05.2025 г.

ОБЩ ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА:

До 6 000 000 лв., разпределени както следва:

  • 2022 г. – 720 000 лв. индикативна стойност;
  • 2023 г. – 3 300 000 лв. индикативна стойност;
  • 2024 г. – 1 980 000 лв. индикативна стойност.

Финансирането на дейностите по Програмата ще се извършва от Министерството на образованието и науката (МОН). Средствата за различните етапи на Програмата се разпределят съгласно сключено между участниците партньорско споразумение с приложен работен и финансов план за всеки етап.

Специфичните допустими разходи за изпълнение на програмата са:

a) Преки разходи за: персонал; командировки; дълготрайни материални и нематериални активи, включително апаратура; външни услуги, пряко свързани с изпълнението на програмата, в т. ч. членски внос, такси за участие в научни форуми и др.; материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на програмата.

При изпълнението на ННП Изпълнителният съвет на Програмата определя процентните ограничения на преките допустими разходи по различните пера.

б) Непреки разходи: разходи за обслужване на програмата от базовата организация и партньорските организации, участващи в програмата; разходи за финансов одит на програмата (обслужване на програмата от водещата и партньорските организации - до 7% от стойността на общите разходи, а за одит – до 1%).