Полковник доцент доктор инженер Григор Григоров

Декан на факултет „Логистика и технологии” и доцент в катедра „Управление на ресурси и технологии”

ПОДПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ГРИГОР БОЖИДАРОВ ГРИГОРОВ

Полковник доцент доктор инженер Григор Божидаров Григоров

 
 РОДЕН
16 май 1979 г., гр. Лом
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2015 – 2017
НВУ „Васил Левски” - В. Търново
Образователна и научна степен „доктор”
Докторска програма по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”
2013 – 2015
ВА „Г. C. Pаковски” – гр. София
Факултет „Командно-щабен”
Специалност „Административни процеси и дейности”
2006 – 2007
ВТУ „Св. Кирил и Методий“ – В. Търново
Специалност: „Психология и социология на управлението“
1997 – 2002 
НВУ „Васил Левски” - В. Търново
Военна специалност „Автомобилни войски”
1994 – 1997
ТХВП „Д. И. Менделеев”- гр. Лом
 Специалност „Хладилна техника”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2018
Практико-приложен курс в областта на трансфера на технологии и знания -  “Интелекти - ООД” – В. Търново
2017
Специализиран курс по съвременни софтуерни продукти в областта на инженерното проектиране – Catia V5 – “Интелекти - ООД” – В. Търново
2017
Курс „CIMIC в многонационални операции.” – ВА „Г.С. Раковски“, гр. София
2015
Civil-military planning and support course - NATO SCHOOL – Oberammergau, Germany.
2015
Математически и методически основи на научните изследвания - НВУ „В. Левски“, гр. В. Търново
2015
Новоназначени преподаватели във военните училища по дидактика - НВУ „В. Левски“, гр. В. Търново
06 – 08.2013
Английски език 4 ниво - НВУ „В. Левски“, Департамент ЧЕО, гр. Шумен
03 – 06.2009
Немски език 3 ниво - Академия за национална отбрана, Виена, Австрия.
2007
Командири на роти - Училище на Сухопътни войски на Бундесвера, Хамелбург, Германия.
09 – 12.2006
Немски език 2 ниво - Федерална езикова школа на Бундесвера, Хюрт, Германия.
2006
Курс за V.I,P. охрана и динамична стрелба - НВУ „В. Левски“, гр. В. Търново
2005
Лидерска подготовка на курсанти и сержанти - Център по военна психология и психо профилактика, България
08.2004 – 01.2005
Немски език 1 ниво - НВУ „В. Левски“, гр. В. Търново
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 13.03.2021
Изборна длъжност „Началник на катедра УРТ”
от 30.11.2020
Доцент в в катедра „Управление на ресурси и технологии“
2018 – 2020
Главен асистент в катедра „Управление на ресурси и технологии“
2014 – 2017
Асистент в катедра „Управление на ресурси и технологии““
2007 – 2014
Командир на курсантска рота
2006 – 2007
Заместник-командир на рота
2005 – 2006
Тактически ръководител
2003 – 2005
Командир на взвод
2002 – 2003
Инструктор – командир на взвод
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
 
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
 
Тактика на логистичните формирования – 1,2,3,4,5 част
 
Основи на организацията и управлението
 
Количествени методи в управлението
 
Управление на ресурсите
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Английски език
 
 
STANAG –NATO 6001
2+2+2 2+
Немски език
 
 
STANAG –NATO 6001
3-3-3-3
 
КОНТАКТИ
E-mail: gbgrigorov@nvu.bg
Тел. (служебен) 62150