ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЖИВКО ПРОДАНОВ

Началник на катедра "Комуникационни и информационни системи"

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЖИВКО ХРИСТОВ ПРОДАНОВ
ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЖИВКО ХРИСТОВ ПРОДАНОВ
 
 РОДЕН
05 ноември 1967 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
2008 – 2012
ВА „Г. C. Раковски”, гр. София
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”
2002 – 2004
ВА „Г. C. Раковски”, гр. София
Магистър по “Организация и управление  на комуникационните и информационни системи в оперативно-тактическите формирования”
1985 – 1989
ВНВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
Бакалавър с военна квалификация: „Офицер от свързочни войски – военен инженер по експлоатация на свързочните средства”
Бакалавър по гражданска специалност: „Съобщителна и осигурителна техника и системи”
1984 – 1985 
СПТУЕ „А. С. Попов”, гр. Велико Търново
Средно образование със специалност „Монтьор на ел. машини, апарати, уреди и  устройства”
1981 – 1984
ЕСПУ „Кирил и Методий”, гр. Велико Търново
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2019
Стратегически курс – ВА „Георги Стойков Раковски”, гр. София
2018
Курс „Spectrum Management for NATO and Partners” – Училище по КИС на НАТО - Италия
2006
Курс - Английски език – III ниво, ВА „Георги Стойков Раковски”, гр. София
1991
Курс - Военни системи за космическа свръзка, ВА „Георги Стойков Раковски”, гр. София
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2018
Изборна длъжност „началник на катедра” „Комуникационни и информационни системи”
от 2017
Доцент в катедра „Комуникационни и информационни системи” на НВУ „Васил Левски
2005 – 2017
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2001 – 2005
Старши асистент в НВУ „Васил Левски”
1996 – 2001
Асистент в НВУ „Васил Левски”
1991 – 1996
Началник на станция за космическа свръзка в под. 28990 – гр. Нова Загора
1989 – 1991
Зам.-началник на станция за космическа свръзка в под. 28990 – гр. Нова Загора
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
 
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Радиокомуникационни системи
 
Каналообразуване
 
Системи C4I
 
Сателитни комуникации
 
Системи за защита на класифицираната информация на НАТО и страните от Европейския съюз.
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2