Служител за позиция „Организатор сигурност“ в „Транспресс“ ООД

„Транспресс“ е водеща българска транспортно-логистична компания и лидер в доставките на палетни пратки.

Компанията има 13 логистични центъра в България - София, Божурище, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Дупница, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Шумен и оперира както в България, така и в над 400 точки на Европа.

Търсим ново попълнение за нашият екип - служител за позиция „Организатор сигурност“.

Основни задължения:

 • Контролира дейността и съгласува действията на наетата външни фирми за охраната и нейните служители на територията на офис сградата на дружеството в гр. София и Индустриална зона Божурище;
 • Изгражда система за сигурност (планове, процедури, правила) – собствена и за района на фирма Транспрес. При нужда консултира други депа и подразделения на територията на България;
 • Следи за спазването на установения пропускателен режим в прилежащите части / паркинги / на обекта, административната сграда , точките за товарене/разтоварване на товари и спазването на установения вътрешен ред и дисциплината във фирмата;
 • Реагира при произшествия, като уведомява незабавно управителя на фирмите и/или полицейските органи. При разследване от органите на МВР съдейства в хода на следствено – оперативните мероприятия и при необходимост представлява фирмата при документиране и обобщаване на резултата от проведените мероприятия;
 • Участва във вътрешно–фирмени разследвания и установяване на виновни лица при извършването на кражби, аварии, катастрофи, хулигански прояви, пожари, констатирани административни и вътрешноведомствени нарушения по време на изпълнение на служебните задължения на служители от фирмите, както и при други извънредни произшествия и дисциплинарни нарушения;
 • Участва в ревизии на складовите наличности и в комисии по унищожаване на залежала стока (в това число и погинали пратки, съхранявани съгласно изискванията на закона);
 • Ежемесечно контролира, заедно и/или поотделно с поддръжката и отразява в дневник изправността на пожарогасителите (в т.ч. изискванията на Пожарната за нормативната уредба, касаеща сигурността), следи за периодичните технически проверки на противопожарна система, евакуационно осветление и противопожарни съоръжения;
 • Съхранява и систематизира наличната противопожарна документация. При констатиране на технически проблеми своевременно сигнализира за отстраняването им компетентни технически лица или организации;
 • Следи за спазване реда и чистотата на цялата територия на офис сградата;
 • Извършва необходимите дейности изискани към дружеството от органите на ДАНС, Агенция Митници, МВР и др. свързани със Сигурността и предмета на дейност на дружеството;
 • Отговаря за правилната обезпеченост и работата във всички депа на фирмата относно системите за сигурност в т.ч. СОТ, видеонаблюдение, Инкасо, Пожарна и др.).

Основни изисквания:

 • Професионален опит – работа на сходна позиция или образование в тази сфера последна година от обучение;
 • Образование – средно или висше в сферата на сигурността;
 • Отговорност;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Отлични умения за работа в екип.

„Транспресс“ е създадена преди повече от 30 години в България, нейния екип наброява близо 1000 професионалисти, с модерен автопарк с над 400 превозни средства - бордови, контейнеровози, хладилни камиони, фургони и лекотоварни автомобили, осигуряващ различни възможности за транспорт на стоки.

При интерес или нужда от повече информация, може да пишете на zoya.grigorova@transpress.bg.