„Автомобилна техника и транспортна логистика"

Образователно-квалификационна степен
„Магистър”
Професионална квалификация
„Магистър инженер”
Форма на обучение
Задочна
Срок на обучение
от 1 до 1,5 години (от 2 до 3 семестъра)
Обучаващи звена
 • факултет „Общовойскови” от НВУ „В. Левски”.
Език за провеждане
Български език
Изисквания
 • за срок на обучение 1 година (2 семестъра) - кандидатите да притежават ОКС „бакалавър” специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика” от професионално направление „Общо инженерство”;
 • за срок на обучение 1,5 години (3 семестъра) - кандидатите да притежават ОКС „бакалавър от професионално направление „Общо инженерство”.

 

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Автомобилната индустрия е двигател на растеж, приходи, заетост и просперитет в цял свят. Леките автомобили са в основата на индивидуална мобилност, докато товарните осигуряват глобалното придвижване на стоки. Автомобилите дават възможност на хората да живеят и работят в отдалечени райони чрез осигуряване на мобилност и гъвкавост, които биха били немислим в близкото минало. Следователно, автомобилната техника влияе върху глобалната икономическа активност в голяма степен.

Транспортът (от латински: trans, „през“, и portare, „нося“) е придвижването на хора и стоки от едно място на друго. За тази цел се използва пренос по релсови, водни и обикновени пътища, по въздуха, по тръбопроводи и други. Транспортът е един от основните отрасли на икономиката и за функционирането му са необходими специализирана транспортна инфраструктура, превозни средства и организация на цялостната дейност.

Логистиката като понятие произлиза от старогръцки корен logos, от тук Logisticos и означава сметка, способен в изчисляването, пресмятането. В съвременната теория и практика служи да опише една много стара практика по доставките, транспорта и съхранението на стоки и суровини. Областите на приложение са военната логистика, транспортната логистика, логистика на услугите и логистика на проявите (събитията). На тази основа Европейската асоциация по логистика определя логистиката като осъществяване и управление на движението и разполагането на хора и/или стоки, както и поддържащите дейности, свързани с това движение и разполагане в рамките на системата, организирана за постигане на определени цели.

За специалността „Автомобилна техника и транспортна логистика” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на образователно- квалификационна степен „Магистър” в областта „Технически науки”. В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността „Автомобилна техника и транспортна логистика” с образователно-квалификационна степен “Магистър” от професионално направление “Общо инженерство” в областта на висшето образование “Технически науки”.

Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на планирането, експлоатацията и управлението на автомобилната техника и транспортната логистика в предприятията от публично-частния сектор. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда.

Учебният план за обучение по специалността "Автомобилна техника и транспортна логистика" със продължителност 1 година (2 семестъра) е с общ хорариум 600 учебни часа, от които 315 часа лекции и 285 часа упражнения , от които присъствени 300 часа. Структуриран е в 3 модула, като във всеки модул учебните дисциплини са обособени в задължителен, избираем и факултативен блок, в конто са включени 13 дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол както следва: семестриални изпити - 13 учебни дисциплини и курсов проект - 2.

Обучението завършва с полагането на държавен изпит /защита на дипломно проектиране/. В края па всеки семестър се натрупват по образователни кредита, общо за курса па обучение - 75, от които 15 - за държавен изпит /защита на дипломно проектиране/. При завършване на обучението по специалност "Автомобилна техника и транспортна логистика" се издава диплом за завършена ОКС "магистър" с професионална квалификация "магистър-инженер". При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Обучението се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

 • Модул „Задължителни дисциплини“ включва Компютърен инженерен анализ, Стопанска логистика, Автоматични системи в автомобила, Количествени методи в транспорта, Анализ на експериментални данни, Симулационно моделиране;
 • Модул „Избираеми дисциплини“ включва Нормативна уредба на транспортната сигурност, Превоз на опасни товари, Управление на транспорта в логистиката, Митнически процедури в международния транспорт, Сервизни технологии, Надеждност и диагностика;
 • Модул „Факултативни дисциплини“ включва Електрофизични и електрохимични
 • технологии в автомобилостроенето, Теория, анализ и оценка на риска в транспорта;
 • Стаж.

Випускникът трябва да има следните компетенции:

 • да планира, организира и ръководи експлоатацията и ремонта на автомобилната техника в транспортни или други фирми и предприятия;
 • да планира и реализира операции с автомобилен транспорт в регионален, национален и международен мащаб;
 • да участва в организирането на производствени и технологични процеси свързани с поддръжката и ремонта на автомобилна техника.

2. Професионална реализация на випускника.

След завършване на пълния курс на обучението випускникът може да заема следните длъжности в различни сфери на обществения живот:

 • Ръководител или участник в планирането, организацията и поддръжката на автомобилна техника и паркове, както и транспортното осигуряване в предприятия и фирми от средния и малкия бизнес;
 • Да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот; - Участие в научни изследвания и проекти;
 • Да извършва консултантска и експертна дейност в областта на автомобилната техника и транспорт;
 • Да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции:

3.1. Нови знания:

 • по инженерните дисциплини в областта на експлоатацията на автомобилната техника и други специални машини и съоръжения; - по теоретичните основи на транспортната логистика; - по организацията и управлението на производствени и технологични процеси;
 • по теоретичните основи за управление на качеството с изискванията на стандартите от серията ISO 9001; - по основните закони и методи за количествен анализ на базата на естествените науки.

3.2. Изградени нови способности:

 • да прилага инженерните методи и модели при поддържането, експлоатацията и възстановяването на образци техника и различни системи и обекти;
 • да оценява качеството на машиностроителни изделия в съответствие с изискванията на стандартите от серията ISO 9001;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение;
 • да прилага правната и нормативна уредба;
 • да умее да ползва и разчита техническа, справочна и икономическа документация;
 • да владее терминологията в областта на управлението и логистиката;
 • ефективно да управлява поверените му информационни, материални, финансови и човешки ресурси;
 • успешно да работи в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;
 • да умее да работи с текстообработващи програми, електронни таблици, програми за презентации и бази от данни;
 • да ползва съвременните информационни технологии и да ги прилага в дейността си.
 • -да управляват качеството и да оценяват риска;
 • да притежават фирмена култура и етика и да комуникират с други национални и чужди организации;

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към самообучение през живота си;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в разнородна среда.