СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ

(последна актуализация с Решение на УС от 18.02.2021 г.)

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ) е управител на железопътната инфраструктура с основен предмет на дейност: осигуряване използването на железопътната инфраструктура от лицензирани превозвачи.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Стипендиантската програма на ДП НКЖИ е част от цялостната Програма за управление на човешките ресурси в системата на ДП НКЖИ и елемент от политиката за кадрово обезпечаване.

Стипендиантската програма е насочена към студенти редовна, задочна и дистанционна форма на обучение II, ІІІ или ІV курс от ОКС „бакалавър”; ОКС „магистър” и „докторант” от Висшите учебни заведения в страната, с които ДП НКЖИ има сключени договори за сътрудничество, както и обучаващи се по специалности свързани с дейността на предприятието.

ІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

 1. Популяризиране на ДП НКЖИ като Работодател и възможност за професионално развитие.
 2. Осигуряване на кадровия капацитет на предприятието, чрез привличане на млади хора с потенциал и с желание за развитие в системата на железопътната инфраструктура.
 3. Ориентация на стипендиантите в реално работно време за бъдещата им професионална реализация, включително и съдействие при подготовка на дипломната работа.
 4. Завършилите стипендианти да постъпят на работа в ДП НКЖИ на трудов договор.
 5. Крайната цел на програмата е повишаване ефективността от използване на човешкия капитал, осигуряване на приемственост, повишаване качеството и квалификацията на работната сила и подобряване на възрастовата структура в предприятието.

ІІІ. ПАРАМЕТРИ НА ПРОГРАМАТА:

1. Целева група – студенти редовна, задочна и дистанционна форма на обучение от II, III и IV курс от ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и „докторант” (за служители на ДП НКЖИ), но не повече от 50 бр. годишно.

ДП НКЖИ ще прилага програмата за студенти от следните висши учебни заведения:

 • - ВТУ „Тодор Каблешков”;
 • - Технически университет – София;
 • - Университет по национално и световно стопанство;
 • - МГУ „Св. Иван Рилски”;
 • - Университет по архитектура, строителство и геодезия;
 • - ВСУ „Любен Каравелов”;
 • - Бургаски свободен университет;
 • - НВУ „Васил Левски”,

както и от други висши учебни заведения по специалностите:

 • Технология и управление на транспорта (с правоспособност „Ръководител движение”);
 • Транспортно строителство (с правоспособност „Ръководител на производствена група по поддържане и ремонт на жп линии);
 • Електротехника и електрообзавеждане (с правоспособност „Механик по контактна мрежа”);
 • Комуникационна и осигурителна техника (с правоспособност „Механик по осигурителна техника”);
 • Транспортна техника и технологии;
 • Икономика на транспорта;
 • Комуникационна и компютърна техника и системи;
 • Строително инженерство;
 • Строителство на сгради и съоръжения;
 • Управление на инвестиционни проекти.

и други специалности, определени от работодателя, необходими за изпълнение на дейността на компанията.

2. Изисквания за получаване на стипендия:

 • среден годишен успех не по-малко от „Добър” 4.00 за редовния срок на обучение за ОКС „бакалавър” и „магистър”, и положителна годишна атестация за докторантите;
 • провеждане на платен стаж в поделенията на Предприятието.

3. Размер:

 • месечна стипендия в размер на 1 (една) минимална работна заплата за страната - за редовно обучаващите се студенти.
 • поемане на семестриалната такса/вноска от ДП НКЖИ, но не повече от 500 лв. - за задочно учащите.
 • поемане на семестриалната такса от ДП НКЖИ, но не повече от 500 лв. - за дистанционно обучаващи се студенти;
 • поемане на семестриалната такса от ДП НКЖИ, но не повече от 500 лв. - за обучения на служители във ВУЗ, инициирани от работодателя.

4. Продължителност за изплащане на стипендия:

4.1. до 6 семестъра - за ОКС „бакалавър”;

4.2. до 5 семестъра - за ОКС „магистър”, завършили ОКС „професионален бакалавър”;

4.3. до 3 семестъра - за ОКС „магистър”, завършили ОКС „бакалавър”;

4.4. до 6 семестъра - за „докторанти” (за служители на компанията);

5. Сключване на трудов договор:

- след успешно приключване на обучението за длъжност, съответстваща на придобитата от стипендианта специалност за срок до 4 години - за редовно обучилите се студенти и до 3 години – за задочно и дистанционно обучавалите се;

- работното място през първата година да е в регионално поделение на компанията, след което възможностите се преразглеждат.

IV. СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА СТИПЕНДИЯ:

 1. Приемащото поделение сключва договор за стипендия, в който се регламентират конкретните права и задължения на страните.
 2. Договорът може да се прекрати при следните условия:
  • По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
  • Преди изтичане на срока с едномесечно писмено предизвестие от страна на Работодателя;
  • При неизпълнение на задълженията по договора от Обучаващия се, Работодателят може да прекрати договора с едностранно писмено изявление, без предизвестие.

Програмата е приета на заседание на Управителния съвет на ДП НКЖИ с Решение по Протокол № 03-02/21 от 18.02.2021 г.