Заповед № РД-02-756/29.06.2021 г., относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.