Заповед № РД-02-810/09.07.2021 г., oтносно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.