УСЛУГИ

Административно обслужване е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурните звена в университета.

Административна услуга е:

  • издаване на документи, с които се удостоверяват факти с правно значение;
  • издаване на документи, с които се признава или отрича съществуването на права и задължения;
  • извършване на административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице.

Потребител на административна услуга е всяко физическо или юридическо лице, което заявява и/или ползва административни услуги, подава жалба, сигнал, предложение и др.

Административните услуги извършвани в Университета се заплащат по цени, приети на заседание на Академичния съвет на НВУ “Васил Левски” с Протокол № 50 от 26.10.2010 година и Заповед на Началника на НВУ “В. Левски” №1615/04.11.2010 г. и са допълнени с Протокол от № 59 от 28.07.2011 година и Заповед на Началника на НВУ “В. Левски” №823/02.08.2011 г. Те се извършват по разработени правила и процедури посочени в Административния модел и Системата за финансово управление и контрол на Университета, при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството, и изискванията за качествено и удобно административно обслужване на физическите и юридическите лица.

Административните услуги извършвани в Университета са следните:

  • Извършване на административни услуги свързани с учебния процес
  • Извършване на административни услуги свързани с издаване на документи
  • Настаняване на обучаеми в студентското общежитие на НВУ „Васил Левски”
  • Прекратяване на ползването и освобождаване на студентското общежитие на НВУ „Васил Левски”
  • Използване на лични компютри за временно ползване в НВУ „Васил Левски”
  • Издаване на пропуски
  • Заплащане на такса за библиотечно право от обучаемите на университета