„Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение” - за неспециалисти

Образователно-квалификационна степен
„Магистър”
Професионална квалификация
„Инженер, проектиране на изделия със специално предназначение“
Форма на обучение
Задочно
Срок на обучение
2 (две) години, 4 семестъра
Изисквания:
Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления, различни от 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, 5.2 „Електроника, електротехника и автоматика“, 4.6 „Информатика и компютърни науки“, 5.1 „Машинно инженерство“, 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и 5.13 „Общо инженерство“ с успех от дипломата не по-нисък от добър.
Приемът се извършва чрез конкурс по документи.
Обучение
В учебния план на специалността са включени 16 дисциплини, всяка от които е с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 120, от които 15 за разработване и защита на дипломен проект. Завършилите успешно специалността „Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение“ получават диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация – „Инженер, проектиране на изделия със специално предназначение“. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.
Отличителни особености на използваните образователни технологии:
  •  акцентиране върху задълбочена фундаментална подготовка в областта на компютърните науки, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда;
  • интегриране на образованието с науката и бизнеса, използване на иновационни технологии за обучение, включване на научни и практически задачи в учебния процес, осигуряване на практическа подготовка в подходящи фирми и институции;
  •  съответствие със световните тенденции за многостепенен образователен модел: бакалавър – магистър – доктор;
  • изучаване на специализирани програмни продукти;
Реализация
 В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение“ могат да се реализират на следните длъжности:
  • проектант на машиностроителни изделия, възли и съоръжения със специализирано предназначение;
  •  конструктор на машиностроителни изделия, възли и съоръжения със специализирано предназначение;
  •  сервизен и маркетингов специалист по техническото обслужване на изделия със специално предназначение;
  •  специалист в работни групи за създаване, верификация и внедряване на приложни програмни модели за проектиране на изделия със специално предназначение;
  •  специалист в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на изделия със специално предназначение
  • други длъжности, съответстващи на подготовката им.