НАРЕДБИ

 Наредба №H-11/02.05.2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища (Издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 41 от 15.05.2018 г.)

 НАРЕДБА № Н-8 от 3 август 2012 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към министерството на отбраната

 НАРЕДБА за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България

 НАРЕДБА № Н-12 от 18.05.2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

 НАРЕДБА № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза Издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 23 от 15.03.2018 г., в сила от 15.03.2018 г.

 НАРЕДБА № Н-16 от 25.05.2011 г. за придобиване на квалификация по професия Сержант Старшина за Военноморските сили- логистик

 НАРЕДБА № Н-19/ 25.05.2010 г.  За условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия за обучение в тях.

 НАРЕДБА №Н-11/01.04.2010 г. за условията и редът за приемане на войници в професионалния колеж за обучение на сержанти (старшини)