За специалностите във факултет „Общовойскови”

Желаещите да се обучават подават във факултет „Общовойскови“ от 11.07.2022 г. до 09.09.2022 г. включително: заявление, копие на диплома за завършено висше образование (оригиналът се носи за сверка) и бордеро от предварително платена такса от 10.00 лв. в „Банка ДСК“ АД, Клон Велико Търново по банкова сметка:

IBAN – BG 09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC – STSABGSF

(Забележка: В случай, че дипломата за завършено висше образование не е издадена може да се кандидатства с академична справка или уверение, в което е вписан средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити.)

Документи (сканирани: заявление, диплома и бордеро за заплатена такса) могат да се подаването и по електронна поща tsageorgieva@nvu.bg, или на хартиен носител на адрес: гр. Велико Търново, бул. България 76, Факултет „Общовойскови“, Деканат.
 
Важно: Образец на заявление за обучение в ОКС "магистър" може да изтеглите тук.

Класирането на кандидатите ще се извърши на 21.09.2022 г.
Записване на обучаемите – лично - от 26.09. 2022 г. до 30.09.2022 г.
 
Документи за записване:
  • Лична карта (за сверка);
  • Копие на диплома за средно образование;
  • Снимки – 4 бр. 3,5/4,5 см и 2 бр. снимки – 2,0/2,5 см;
  • Бордеро за платена семестриална такса в „Банка ДСК“ АД, Клон Велико Търново
Годишни такси: