Доставка канцеларски материали за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и по проекти 2019-1-BG01-КА103-061612 и 2018-1-BG-01-КА103-047056 „ЕРАЗЪМ +” в три обособени позиции

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
08.10.2019 г.
08.10.2019 г.
Техническа спецификация
08.10.2019 г.
Документация
08.10.2019 г.
Съобщение за прекратяване 18.10.2019 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2019-10
Дата на публикуване