Доставка на компютърна техника за нуждите на НВУ „Васил Левски”

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
15.06.2020 г.
15.06.2020 г.
15.06.2020 г.
15.06.2020 г.
Образци документи
15.06.2020 г.
ЕЕДОП
15.06.2020 г.
Договор проект
15.06.2020 г.
Разяснение
10.07.2020 г.
Протокол 1
24.07.2020 г.
Съобщение за отварянена ценови оферти
24.07.2020 г.
Протокол 2
7.08.2020 г.
Доклад
7.08.2020 г.
Решение
7.08.2020 г.
Решение за изменение за определяне на изпълнител  
8.09.2020 г.
Решение за прекратяване по позиция 6
8.10.2020 г.
Договор позиция 1
8.10.2020 г.
Договор позиция 2
8.10.2020 г.
Договор позиция 3
8.10.2020 г.
Договор позиция 4
8.10.2020 г.
Договор позиция 9
8.10.2020 г.
Обявление за възложена поръчка
12.10.2020 г.
Обявление за приключени договори по позиция 1
9.12.2020 г.
Обявление за приключени договори по позиция 2
9.12.2020 г.
Обявление за приключени договори по позиция 3
9.12.2020 г.
Обявление за приключени договори по позиция 4
9.12.2020 г.
Обявление за приключени договори по позиция 9
9.12.2020 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2020-12
Дата на публикуване