Ремонт на покрив от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 5 обособени позиции

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
26.03.2020 г.
Решение
26.03.2020 г.
Техническа спецификация
26.03.2020 г.
Документация
26.03.2020 г.
еЕЕДОП
26.03.2020 г.
Образци
26.03.2020 г.
Договор
26.03.2020 г.
Разяснение
03.04.2020 г.
Коригирани документи
03.04.2020 г.
Решение за изменение на обявление
06.04.2020 г.
Решение за прекратяване
22.04.2020 г.
Обявление за възложена проръчка
14.05.2020 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2020-02
Дата на публикуване