Премини към основното съдържание

Балообразуване и класиране

за редовен прием през учебната 2023-2024 г.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Състезателният бал се образува като сума от:

  • утроената оценка от конкурсен изпит (или ДЗИ);
  • оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература;
  • оценката от държавен зрелостен изпит по математика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по математика;
  • единици от писмения тест по чужд език;
  • единици от психологичната оценка (пригодност) на кандидат-курсанта;
  • единици от изпита за физическата годност.

Важно! 

НВУ „Васил Левски” признава за оценка от положен писмен конкурсен изпит оценката от държавен зрелостен изпит положен по информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование, положен през годините от 2008 до 2023 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.

Оценка от държавен зрелостен изпит, положен през годините от 2008 до 2023 г. по английски или френски език може да замени оценката на писмения тест по английски или френски език.

Когато в дипломата за средно образование по съответен учебен предмет не е вписана оценка, която следва да участва в образуването на състезателния бал, кандидатът представя удостоверение за положен изпит по този предмет в училище, определено от началника на съответното регионално управление на образованието на Министерството на образованието и науката.

При формирането на състезателния бал на кандидат-курсантите се включват и условия съгласно Наредба № Н-17/15.10.2021 г.

КЛАСИРАНЕ

Класирането на кандидатите за курсанти се извършва по низходящ ред на получения състезателен бал, но не по-малък от 21,00.

При еднакъв състезателен бал, подреждането на кандидатите се извършва според общия успех от дипломите им за средно образование.

Класирането се обявява на сайта на Университета до 03.07.2023 г.