Премини към основното съдържание

Балообразуване и класиране - ранен прием

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Състезателният бал се образува като сума от:

  • утроената оценка от конкурсен изпит (или ДЗИ за завършилите средно образование преди 2023 г.);
  • оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература (оценка по български език и литература от 11 клас);
  • оценката от държавен зрелостен изпит по математика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по математика (оценка по математика от 11 клас)
  • единици от писмения тест по чужд език;
  • единици от психологичната оценка (пригодност) на кандидат-курсанта;
  • единици от изпита за физическата годност.

Важно! 

НВУ „Васил Левски” признава за оценка от положен писмен конкурсен изпит оценката от държавен зрелостен изпит положен по информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование, положен през годините от 2008 до 2022 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.

Оценка от държавен зрелостен изпит, положен през годините от 2008 до 2022 г. по английски или френски език може да замени оценката на писмения тест по английски или френски език.

Когато в дипломата за средно образование по съответен учебен предмет не е вписана оценка, която следва да участва в образуването на състезателния бал, кандидатът представя удостоверение за положен изпит по този предмет в училище, определено от началника на съответното регионално управление на образованието на Министерството на образованието и науката.

За завършилите преди 2023 г. състезателният бал се образува като сума от:

  • утроената оценка от конкурсен изпит (или ДЗИ);
  • оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература;
  • оценката от държавен зрелостен изпит по математика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по математика.

При формирането на състезателния бал на кандидат-курсантите се включват и условия съгласно Наредба № Н-17/15.10.2021 г.

КЛАСИРАНЕ

Класирането на кандидатите за курсанти се извършва по низходящ ред на получения състезателен бал, но не по-малък от 21,00.

При еднакъв състезателен бал, подреждането на кандидатите се извършва според средния успех от 11 клас или общия успех от дипломите им за средно образование (за завършилите преди 2023 г.)

Класирането се обявява на сайта на Университета до 18.04.2023 г.