Премини към основното съдържание

Медицинско освидетелстване на годността - ранен прием

На кандидатите за всички военни специализации се извършва медицинско освидетелстване на годността във Военномедицинска академия, София.

За медицинско освидетелстване на годността в периода 23.01.-11.04.2023 г. кандидатите се явяват самостоятелно, но не по-късно от 7.30 часа на определената дата.

При явяването, кандидатите за всички военни специализации представят писмо-направление от началника на съответното военно окръжие или от НВУ „Васил Левски”, лична карта, лична амбулаторна карта за здравословното си състояние с отразена актуална етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации), удостоверение от Областния диспансер за психични заболявания, заверено от приемащия документите на кандидата.

Писмото-направление се издава от мястото на подаване на документите за кандидатстване, като в него се вписва датата за явяване на кандидата във Военномедицинска академия.

За да получи писмо-направление, кандидатът следва да е подал ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ документи за кандидатстване и да е заплатил такси за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 лв. и такса за първи изпит 30 лв.

Оценките за медицинското освидетелстване на годността са „годен за обучение във висше военно училище” или „негоден за обучение във висше военно училище”.

Резултатите от медицинското освидетелстване на годността са валидни за цялата приемна кампания, независимо от датата на явяване.