Подаване на документи за кандидатстване

за редовен прием през учебната 2024-2025 г.

 
Срок за подаване на документите: от 01.07.2024 г. до 15.07.2024 г.;
Места за подаване на документи:
 • гр. Велико Търново - Приемен център на НВУ „Васил Левски”, бул. „България" 76;
 • гр. Шумен - Приемен център на НВУ „Васил Левски”, ул. „Карел Шкорпил” № 1;
 • По електронен път на имейл адрес: priem@nvu.bg - за подаване на документи по електронен път кандидатите следва предварително да се свържат със служител от университета на телефон 062/61-88-32.
Документи за кандидатстване:
Кандидатите попълват заявление по образец до началника на НВУ „Васил Левски”, което е съпроводено още от:
 1. Заявление по образец до началника на Университета (Образец);
 2. Копие на дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) – 2 броя;
 3. Автобиография в свободен текст – 2 броя (Образец);
 4. Удостоверение от Областния център за психично здраве за липса на психични заболявания – 2 бр. оригинали и 1 копие;
 5. Състезателен картон по образец на НВУ „Васил Левски" - свали в (PDF);
 6. Декларация, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер - свали в (PDF);
 7. Декларация, че не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ - свали в (PDF);
 8. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско - свали в (PDF);
 9. Декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - свали в (PDF);
 10. Декларация, че не се обучава по държавна поръчка в друго държавно висше училище - свали в (PDF);
 11. Декларация, че са съгласни съответното висше училище да обработва предоставените им лични данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни във връзка с обучението им във висшето училище - свали в (PDF).

Формулярите на заявлението и на документите т. 5-11 се получават от военното окръжие или от НВУ „Васил Левски”, или се разпечатват от сайта на Военния университет.

Образци документи за разпечатване

При подаване на документите за кандидатстване, заплащането на таксите за явяване на изпити се извършва по банков път.

Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 (десет) лева, такса за явяване на първи изпит в размер на 30 (тридесет) лева и такса за явяване на всеки следващ в размер на 20 (двадесет) лв.

„Юробанк България“ АД
Клон гр. Велико Търново
 
IBAN - BG22 BPBI 7931 3145 6400 01
BIC - BPBIBGSF