Психологична оценка (пригодност)

за редовен прием на курсанти за учебната 2024/2025 г.

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ПРИГОДНОСТ) НА КАНДИДАТИТЕ ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Провеждане на психологична оценка (пригодност)
в гр. Велико Търново
Психологично тестиране
от 09.00 - 12.00 часа
на 10.06.2024 г.
Психологично интервю
от 11.06.2024 г.
до 15.06.2024 г.
по график
Място за провеждане на психологичната оценка (пригодност) - НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, бул. България №76.

За явяване на психологичната оценка (пригодност) не се заплаща такса.

Всеки кандидат е длъжен да се яви не по-късно от 30 минути преди началото на тестирането (интервюто) в деня на психологичната оценка (пригодност) на КПП-юг на НВУ „Васил Левски” във Велико Търново.

Важно!

Резултатите от психологичната оценка (пригодност) са валидни цялата приемна кампания, независимо от датата на явяване. Това означава, че всеки кандидат-курсант има право на еднократно явяване в рамките на приемната кампания 2024-2025.

ПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ГОДНОСТ) е част от общата подборна процедура в кандидат-курсантската кампания.

Психологичната оценка (годност) на кандидат-курсантите за всички специалности се извършва по методика, разработена в НВУ „В. Левски”.

Какво се изисква от кандидата по време на подборната процедура:

 • да слушат внимателно и да спазват всички инструкции, дадени от психолозите;
 • кандидат, нарушил инструкциите и пречещ на останалите, ще бъде дисквалифициран;
 • да бъде максимално съсредоточен, внимателен и бърз, защото тестовете се изпълняват за определено време;
 • да носи химикал и лична карта.

Какво предстои на кандидатите по време на подборната процедура:

1. Групово психологично изследване. Груповото психологично изследване се провежда в зала и се ръководи от психолог. Той дава подробни инструкции и указания за работа с тестовете и отговаря на актуални въпроси по процедурата.

1.1. Решаване на тестове, чрез които се изследват способностите и потенциала на кандидатите за обучение в НВУ.

Тези тестове се попълват за ограничено време на принципа “единствен верен отговор”. Възможно е човек да се подготви и да подобри успеваемостта си, но едва ли това е оправдано като се имат предвид следните обстоятелства:

 • секция „Военна психология” в НВУ „Васил Левски” разполага с множество съвременни техники за измерване на способности и потенциал за обучение и трудно може да се прогнозира коя от тях ще се използва за целите на конкретното изследване;
 • дори изследваният да се подготви с всички достъпни тестове, трудно би могъл в интервюто да защити показаните способности, ако те съществено се отклоняват от реалния му потенциал.

1.2. Попълване на тестове, изследващи личностни характеристики на кандидата.

Личностните въпросници дават възможност всяко изследвано лице да се оценява индивидуално по широк кръг от параметри, засягащи най-характерните за него преживявания и реакции в ежедневието. Отговорите не се оценяват като „верни” или „грешни”, а служат като база за извеждането на личностен профил. В този смисъл няма и не могат да бъдат заучени и дадени “правилни” отговори, поради което не е препоръчителна предварителна подготовка.

Примерен въпрос от личностен въпросник:

Предпочитам да получавам съвети от другите, отколкото да давам. Варианти за отговор: ДА; НЕ;

1.3. Попълване на анкетна карта. Анкетната карта съдържа приоритетно биографични данни за изследваното лице.

Забележка:

Времето за попълване на тестовете и анкетната карта е приблизително 3 часа.

2. Индивидуално психологично интервю. Психологичното интервю представлява втори етап от изследването. То се води от един или двама психолози и е с различна продължителност, но обикновено между 35 и 45 минути. Интервюто има конфиденциален характер, т.е. съдържанието на коментираните въпроси е достояние само на непосредствените участници в него “тук и сега”.

Комисията взема решение след подробно анализиране на събраната информация за всеки кандидат и ги класират в пет групи, като получават следните единици към състезателния бал:

 • тези от първа група получават 4 единици;
 • тези от втора група получават 3 единици;
 • тези от трета група получават 2 единици;
 • тези от четвърта група получават 1 единица;
 • тези от пета група не получават допълнителни единици към бала си и отпадат от по-нататъшно участие в конкурса.