Явяване пред приемна комисия

за ранен прием през учебната 2024-2025 г.

Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 25 април 2024 година от 9.00 часа в Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново.

Приемането на кандидатите се извършва от комисия, която беседва с всеки кандидат-курсант.

При беседата се вземат под внимание: полученият състезателен бал и мотивацията на кандидат-курсанта да се посвети на офицерската професия. След приключване на беседата с всеки кандидат за обучение, председателят на комисията обявява решението за приемането или неприемането му.

Решенията на комисията са окончателни и не подлежат на преразглеждане. На класираните, но неявили се пред приемната комисия кандидати местата не се запазват.

Отпадналите от класирането кандидати за курсанти, при заявено от тяхна страна желание, могат да участвуват в класирането за студенти по гражданска специалност в рамките на утвърдения от Министерството на образованието и науката прием за студенти.