Премини към основното съдържание
Logo

Свободни позиции за длъжност "Преподавател" в обучения по дигитални умения

Във връзка със стартирането на работа по дейност 5 „Обучения на преподаватели от НВУ „Васил Левски“ и СУ „Св. Климент Охридски“ в България“ по проект BG05M2OP001-2.016-0003 „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски" - гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" - гр. София, в професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с настоящото съобщение уведомяваме, че стартира процедура за подбор на изпълнители по следните позиции:

  1. Преподаватели за провеждане на следните интензивни обучения:
  • Използване на съвременни дидактически средства – 24 ч
  • Подготовка на материали в електронен формат – 24 ч
  • Използване на облачни технологии в обучението – 24 ч
  • Използване на платформи за асинхронно и синхронно обучение – 24 ч
  • Създаване на видеоклипове и учебни филми – 24 ч.

Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Притежание на образователна степен или заемана академична длъжност, свързана с преподавателска дейност в областта на дигиталните умения;
  2. Преподавателски опит в дисциплини или курсове, свързани с дигитални умения - над 5 години

Заявления за заемане на посочените позиции се подават в служба „Окомплектоване с цивилни служители” на отдел „Личен състав” и/или в офиса на проекта, стая № 87, Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“ в сградата на Управлението на НВУ „Васил Левски“ до 12.00 часа на 21.11.2022 г., като се представят следните документи:

Допълнителна информация може да получите в служба „Окомплектоване с цивилни служители” на отдел „Личен състав”, тел. 62 012, 062 61 88 12 и/или в офиса на проекта, стая № 87, Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“, тел. 62076, 062 61 88 76.

Ръководител на проект BG05M2OP001-2.016-0003 „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски" - гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" - гр. София, в професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника“

Доц. д-р Ваня Димитрова

03.11.2022 г.