Заповед № РД-02-215/08.02.2022 г., oтносно откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост