МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ

Приети от Академичния съвет на НВУ „Васил Левски“ (протокол №175/19.08.2021 г.)

Снимка

„Еразъм+” е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021-2027 г. „Еразъм+” и дава възможност за краткосрочна мобилност на персонал с цел преподаване или обучение в страна, членка на ЕС или асоциирана към програмата, чрез отпускане на финансова помощ (грант). Преподаването е предназначено за провеждане на занятия от преподаватели на НВУ „Васил Левски“ в минимален обем от 8 учебни часа.

Обучението е предназначено за обмяна на опит на преподаватели и служители от НВУ „Васил Левски“ с цел запознаване с добрите практики на университети партньори и придобиване на практически умения.

Право на участие в мобилност имат всички военнослужещи и цивилни служители на НВУ „Васил Левски“, в това число преподавателски и непреподавателски персонал.

Периодът на мобилност може да бъде от 2 дни до 2 месеца.

Участието в изходяща мобилност на военнослужещите и цивилните служители от НВУ „Васил Левски“ се реализира в четири етапа:

 • Кандидатстване и подбор;
 • Подготовка на мобилността;
 • Осъществяване на мобилността;
 • Отчитане и признаване на мобилността.
Срокове за кандидатстване

от 1 септември до 30 октомври – за мобилност през летния семестър на текущата учебна година;

от 1 март до 30 април – за мобилност през зимния семестър на следващата учебна година;

Условия за допустимост и критерии за подбор на кандидатите за мобилност

Условия за допустимост

 • Мобилността е съществена част от учебната програма на университета и приемащата институция;
 • Мобилността допринася за укрепване и развитие на връзките с институциите-партньори и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.

Критерии за подбор

 • Кандидатът активно съдейства на пристигащ за входяща мобилност персонал по програма „Еразъм+“;
 • Мотиви за осъществяване на мобилност;
 • Мнение на началниците (ръководителите) на първичното и основното (административното, обслужващото) звено, от които е кандидата.
 • Брой договорени мобилности на обучаеми по програма „Еразъм+“;
 • Брой договорени двустранни споразумения с партньорски учебни заведения;
 • Принос на мобилността за разработването на нови учебни програми и материали;
 • Принос на кандидата в дейността на НВУ „Васил Левски“ по програма „Еразъм+“;
 • Брой осъществени мобилности по програма „Еразъм+“.
Кандидатстване

Кандидатите попълват рапорт (заявление) до институционалния координатор на НВУ „Васил Левски“ за осъществяване на мобилност. В рапорта (заявлението) се посочва видът на мобилността, за която се кандидатства, ниво на владеене на английски език (друг език), разработени учебни програми/материали (проведени занятия) за входяща мобилност , участие в мероприятия за входяща мобилност през последните три години, осъществена изходяща мобилност през последните три години, мотиви за осъществяване на мобилността.

Рапортът (заявлението) се съгласува с началниците (ръководителите) на първичното и основното (административното, обслужващото) звено, от които е кандидатът.

Попълнените и съгласувани рапорти (заявления) се предават на служителите в секция „Еразъм+ офис“:

 • за Факултет Сигурност и отбрана – I-ви учебен корпус, ет.3, каб. 318
 • за Факултет Артилерия, ПВО и КИС -
Извършване на подбор

В срок до 10 ноември (май) служителите от секция „Еразъм+ офис“ представят рапортите (заявленията) на академичния състав на ръководителите на основните звена.
В срок до 15 ноември (май) ръководителите на основните звена организират заседание на комисиите на основните звена за извършване на подбор за осъществяване на мобилност по възприетите критерии. За работата на комисиите се изготвя протокол, включващ предложение за осъществяване на мобилност на персонал.

В срок до 20 ноември (май) ръководителите на основните звена изпращат протоколите от заседанията на комисиите до институционалния координатор.

В срок до 30 ноември (май) институционалния координатор организира провеждане на заседание на Университетската комисия за извършване на подбор за осъществяване на мобилност на персонал по възприетите критерии. На заседанието на Университетската комисия се разглеждат предложенията на комисиите на основните звена и рапортите (заявленията) на кандидатите от административните и обслужващите звена. За работата на комисията се изготвя протокол, включващ предложение за осъществяване на мобилност на персонал.

В срок до 10 декември (юни) Протоколът от заседанието на Университетската комисия се представя на началника на НВУ „Васил Левски“ за утвърждаване. Утвърденият протокол се публикува на вътрешната информационна система на Университета.

Допълнителна информация:

При наличие на неусвоен бюджет за мобилност на персонал, както и в случаи на получаване на покана за участие в международно събитие, по решение на институционалния координатор, може да се проведе извънредно заседание на Университетската комисия за извършване на подбор за осъществяване на мобилност на персонал.

Подготовка на мобилност

През цялата година кандидатите утвърдени за осъществяване на мобилност, подпомагани от координаторите на основните и първичните звена, провеждат комуникации с университетите партньори за договаряне на конкретни параметри на утвърдените мобилности за персонал.

След договаряне на конкретните параметри за дадена мобилност за персонал, но не по-късно от 30 число два месеца преди месеца, през който е договорено да се осъществи мобилността, утвърдените кандидати представят на служителите в секция „Еразъм + офис“ следните документи:

 • Проект на Споразумение за мобилност (Mobility Agreement);
 • Проект на Договор за мобилност;
 • Проект на заповед за командировка;
 • Декларация по чл. 20, ал.1 от Закона за защита на личните данни.

До 5 число всеки месец, служителите на секция „Еразъм + офис“, подпомагани от координаторите на основните и първичните звена, извършват проверка на представените през предходния месец документи и при необходимост внасят корекции.

До 10 число два месеца преди месеца, през който е договорено да се осъществи мобилността, служителите на секция „Еразъм + офис“, подпомагани от координаторите на основните и първичните звена, извършват комуникация с приемащата страна окончателно договаряне на мобилностите и подписване на Споразуменията за мобилност, за мобилностите, за които са подадени документи през предходния месец.

След получаване на потвърждение, но не по-късно от 15 число всеки месец, служителите на секция „Еразъм+ офис“ регистрират мобилностите, за които са подадени документи през предходния месец, в електронната платформа на програма „Еразъм+“ и изготвят докладна записка от началника на НВУ „Васил Левски“ до Постоянния секретар на отбраната с предложение за осъществяване на мобилност по Програма „Еразъм+” на персонал от НВУ „Васил Левски“, към която се прилагат заповеди за командировка.

Не по-късно от 15 число на месеца преди месеца, през който е договорено да се осъществи мобилността, служителите на секция „Еразъм + офис“ представят на институционалния координатор договорите за мобилност (подписани от кандидата и съгласувани от юрисконсулта и началника на отделение „Финанси“ на НВУ „Васил Левски“) за съгласуване, който ги предлага на началника на НВУ „Васил Левски“ за подпис.

При получаване в НВУ „Васил Левски“ на Заповедите за командировка служителите на секция „Еразъм+ офис“ размножават същите в 2 копия, както следва:

 • копие № 1 за служебно дело по програма „Еразъм+”;
 • копие № 2 за командирования служител.

До 7 дни преди началото на мобилността служителите на секция „Еразъм+ офис“ предоставят на командирования служител следните документи:

 • Договор за мобилност;
 • Споразумение за мобилност (Mobility Agreement);
 • Копие от заповедта за командировка в чужбина.

След получаване на заповедта за командировка, но не по-късно от 3 дни преди началото на мобилността командированият извършва следните действия:

 • Получава финансов грант за осъществяване на мобилност;
 • Закупува билети за пътуване;
 • Заплаща застраховка за периода на мобилност;
 • Преминава задължителен инструктаж за правата и задълженията по време на мобилността .
Осъществяване на мобилност
 1. При пристигане командированият се регистрира в „Еразъм+“ офиса на приемащия университет и представя там Споразумението за мобилност (Mobility Agreement).
 2. При приключване на мобилността командированият изисква от приемащата страна заверяване на Споразумението за мобилност (Mobility Agreement).
 3. При приключване на мобилността командированият изисква от приемащата страна издаване на сертификат за мобилността.
Отчитане на мобилност

В срок до 10 дни след приключване на мобилността командированият извършва следните действия:

 • Попълва on-line EU survey;
 • Изготвя доклад до институционалния координатор за извършената работа по време на мобилността;
 • Изпраща снимки от мобилността на erasmus@nvu.bg.

В срок до 10 дни след приключване на мобилността командированият представя на служителите на секция „Еразъм+ офис“ следните документи:

 • Споразумението за мобилност (Mobility Agreement), заверено от приемащата страна;
 • Сертификат за мобилност (Confirmation of attendance);
 • Бордни карти от самолетните билети или фактура за зареждане на гориво; .
 • Рапорт (заявление) до институционалния координатор за изготвяне на анекс към договора за мобилност (само при настъпили форсмажорни обстоятелства).

Служителите на секция „Еразъм+ офис“ комплектоват и съхраняват досие за проведената мобилност за представяне на Националната агенция „Център за развитие на човешките ресурси“ (НА ЦРЧР), в което се включват следните документи:

 • Рапорт (заявление) за осъществяване на мобилност;
 • Декларация по чл. 20, ал.1 от Закона за защита на личните данни;
 • Договор за мобилност;
 • Споразумение за мобилност;
 • Сертификат за мобилност;
 • Документ, удостоверяващ датите на излизане и влизане от страната-домакин (автобусни билети, самолетни билети и бордни карти в оригинал, копие от международния паспорт (ако е приложимо), фактура от бензиностанция в близост до граничния пункт в Република България и др.);
 • Доклад до институционалния координатор за извършената работа по време на мобилността;
 • Анекс към договора (ако е приложимо);

Допълнителна информация:

До 10 дни след представяне на всички документи, в случай на настъпили форсмажорни обстоятелства, служителите на секция „Еразъм + офис“ изготвят Анекс към договора, който се подписва от командирования и се съгласува от юрисконсулта и началника на отделение „Финанси“ на НВУ „Васил Левски“.

До 5 дни след изготвяне на анекса към договора служителите на секция „Еразъм+ офис“ го представят на институционалния координатор за съгласуване и подпис от началника на НВУ „Васил Левски“.

Финансови санкции

До два месеца след приключване на мобилността командированите служители, които не попълнят и подадат on-line EU survey в указаните срокове, следва да възстановят изцяло получения финансов грант за осъществяване на мобилност.

До два месеца след приключване на мобилността командированите служители, които не са изпълнили условията на договора за мобилност, възстановяват изцяло получения финансов грант за осъществяване на мобилност.

В случай на неизпълнение на условията на договора за мобилност, поради форсмажорни обстоятелства, които са съобщени своевременно в писмен вид на институционалния координатор по програма „Еразъм+“ на НВУ „В. Левски” и НА ЦРЧР, командированите служители не възстановяват получения финансов грант за осъществяване на мобилност.

Документи за кандидатстване:

 1. Заявление/Рапорт за участие
 2. Споразумение за мобилност за преподаване (Mobility Agreement for teaching)
 3. Споразумение за мобилност за обучение (Mobility Agreement for training)
 4. Декларация за защита на личните данни
 5. Командировъчно за мобилност
 6. Приложими ставки за персонал 2023-2024 г.
 7. Договор за финансиране на мобилност
 8. Анекс към договор (ако е приложимо)
 9. Досие – набор от документи
 10. Декларация за валидност на лична карта
 11. Декларация за ползване на зелен транспорт

_____

* Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в материала информация.