Заповед РД-02-928/10.08.2021 г., oтносно откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил