Доставка канцеларски материали за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и по проекти 2019-1-BG01-КА103-061612 и 2018-1-BG-01-КА103-047056 „ЕРАЗЪМ +”, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
05.11.2019 г.
05.11.2019 г.
Техническа спецификация
05.11.2019 г.
Документация
05.11.2019 г.
Протокол 29.11.2019 г.
Протокол 2 11.12.2019 г.
Съобщение 18.12.2019 г.
Протокол 3 20.12.2019 г.
Договор за възложена поръчка и ценово предложени 27.01.2020 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2019-12
Дата на публикуване