Доставка на ВиК части за нуждите на НВУ „Васил Левски”

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
8.06.2020 г.
Техническа спецификация
8.06.2020 г.
Документация
8.06.2020 г.
еЕЕДОП
8.06.2020 г.
Образци
8.06.2020 г.
Договор
8.06.2020 г.
Протокол №1
8.07.2020 г.
Протокол №2
21.07.2020 г.
Договор
24.08.2020 г.
Обявление за приключване на договора за обществена поръчка 23.09.2022 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2020-10
Дата на публикуване