Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Решение
15.05.2020 г.
15.05.2020 г.
Техническа спецификация
15.05.2020 г.
Документация
15.05.2020 г.
еЕЕДОП
15.05.2020 г.
Образци
15.05.2020 г.
Разяснения
5.06.2020 г.
Разяснения
8.06.2020 г.
Разяснения
8.06.2020 г.
Протокол 1
22.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
27.08.2020 г.
Протокол 2
11.08.2020 г.
Протокол 3
11.08.2020 г.
Доклад
11.08.2020 г.
Решение по обособена позиция 1
11.08.2020 г.
Решение по обособена позиция 2
11.08.2020 г.
Решение по обособена позиция 3
11.08.2020 г.
Решение по обособена позиция 4
11.08.2020 г.
Решение за изменение за определяне на изпълнител по ОП № 2
13.10.2020 г.
Договор по позиция № 1
27.10.2020 г.
Договор по позиция № 3
27.10.2020 г.
Обявление за възложена поръчка покриви поз. 1, 2, 3 и 4
6.11.2020 г.
Договор по позиция № 2
10.11.2020 г.
Договор по позиция № 4
10.11.2020 г.
Обявление за приключил договор по позиция 1 11.02.2021 г.
Обявление за приключил договор по позиция 4 30.08.2021 г.
Обявление за приключил договор по позиция 2 06.10.2021 г.
Обявление за приключил договор по позиция 3 16.02.2022 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2020-05
Дата на публикуване