Нормативни документи, свързани с дистанционното обучение

 НАРЕДБА за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища

 Стратегия за развитие на дистанционното обучение в Национален военен университет „Васил Левски”

 Правилник за организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение в Национален военен университет „Васил Левски”

 Стандарти и процедури за проектиране, създаване, регистрация и съхраняване на електронни учебни дейности и ресурси

 Методика за разработване на електронен учебно-методически комплекс (ЕУМК)

 Справочник за организацията на достъпа до информационните ресурси, за осигуряване на дистанционна форма на обучение в Национален военен университет „Васил Левски”

 Система за изпитване и оценяване на студентите от Национален военен университет „Васил Левски”, които се обучават в дистанционна форма на обучение