Мобилност за обучаеми

Приети на Академичен съвет на НВУ "Васил Левски" (протокол №175/19.08.2021 г.)
Право на участие в мобилност имат всички обучаеми на НВУ „Васил Левски“, в това число курсанти и студенти, обучаващи се в бакалавърска, магистърска и докторска степен в редовна, задочна, дистанционна форма на обучение и чрез самостоятелна подготовка. Периодът на обучение е от 3 до 12 месеца, а стажът (практиката) от 2 до 12 месеца за дадената форма на обучение.
Признават се академичният престой, изпитите и стажът, ако те съответстват на учебните планове в НВУ „Васил Левски“, като останалите се вписват в Европейското дипломно приложение на обучаемия.
Преди кандидатстване за мобилност обучаемите трябва да се запознаят със Студентска Харта Еразъм.
Участието в изходяща мобилност на обучаемите от НВУ „Васил Левски“ се реализира в четири етапа:
 • Кандидатстване и подбор;
 • Подготовка на мобилността;
 • Осъществяване на мобилността;
 • Отчитане на мобилност и академично признаване.
Снимка
Срокове за кандидатстване

от 1 март до 30 април на всяка академична година – за мобилност за зимна/лятна практика или обучение през летния семестър през следващата учебна година

Условия за допустимост и критерии за подбор на кандидатите за мобилност

Условия за допустимост

 • Кандидатът покрива изискванията за владеене на английски език по програма „Еразъм+“;
 • Кандидатът е положил успешно всичко изпити по учебен план до края на третия семестър;
 • Обучението на кандидата през последния семестър не е започнало;
 • Средният успех на кандидата от обучението до момента е не по-нисък от много добър 4.00;
 • Общият период на осъществени мобилности от кандидата не надвишава 12 месеца за съответната образователна степен;
 • Кандидатът е заплатил семестриална такса за семестъра, през който е планирана мобилността.

Критерии за подбор

 • Кандидатът активно съдейства на пристигащите за входяща мобилност, обучаеми по програма „Еразъм+“ (менторство);
 • Среден успех от обучението до момента;
 • Мотиви за осъществяване на мобилност;
 • Ниво на владеене на английски език или езика на приемащата страна;
 • Предимство ще имат обучаеми от III-ри и IV-ти курс (при наличие на свободни места ще бъдат допуснати обучаеми от II-ри и V-ти курс);
 • Оценка за командно-организаторски качества и мнение на командира на батальона (ротата, батареята);
 • Мнение на класния ръководител, началника на катедрата и декана на факултета, в които се провежда основната част от обучението по дадена специализация (специалност).
Кандидатстване

Кандидатите попълват рапорт (заявление) до институционалния координатор на НВУ „Васил Левски“ за осъществяване на мобилност. В рапорта (заявлението) се посочва видът на мобилността, за която се кандидатства. Рапортът (заявлението) се представя на инспектора на съответния факултет за вписване на средния успех на кандидата, което се удостоверява с подпис. След вписване на средния успех рапортът (заявлението) се съгласува с командира на ротата (батареята), командира на батальона, началника на катедрата и декана на факултета, в които се провежда основната част от обучението по дадената специализация (специалност).

Попълнените и съгласувани рапорти (заявления) се предават на служителите в секция „Еразъм+ офис“.

 • за Факултет Сигурност и отбрана – I-ви учебен корпус, ет.3, каб. 318
 • за Факултет Артилерия, ПВО и КИС -
Тест по английски език

В срок до 5 май служителите в звено „Еразъм + офис“ изготвят списъци на кандидатите и ги представят на съответните департаменти за организиране на тест по английски език.

В срок до 15 май директорите на департаменти организират тест по английски език, за което изготвят протокол и го изпращат на институционалния координатор.

В срок до 20 май служителите от звено „Еразъм+ офис“ представят заявленията на обучаемите и протоколите с резултатите от теста по английски език, на факултетните комисии.

Извършване на подбор
В срок до 25 май факултетните комисиите провеждат заседание за извършване на подбор за осъществяване на мобилност на обучаеми по възприетите критерии, за което се изготвя протокол, включващ предложение на комисията за осъществяване на мобилност на обучаеми.
В срок до 30 май деканите на факултети изпращат протоколите от заседанията, на факултетните комисии до институционалния координатор.
В срок до 10 юни институционалният координатор организира провеждане на заседание на Университетската комисия за извършване на подбор за осъществяване на мобилност на обучаеми по възприетите критерии, за което се изготвя протокол, включващ предложение на комисията за осъществяване на мобилност на обучаеми.
В срок до 15 юни Протоколът от заседанието на Университетската комисия се представя на началника на НВУ „Васил Левски“ за утвърждаване. Утвърденият протокол се публикува на вътрешната информационна система на Университета.
 
Допълнителна информация:
При наличие на неусвоен бюджет за мобилност на обучаеми могат да се организират и допълнителни конкурси за набиране на кандидати за мобилност до началото на учебната година, за която се кандидатства. За целта институционалния координатор обявява допълнителен конкурс, като се указват сроковете за подаване на заявления и работа на комисиите. При провеждане на допълнителен конкурс се спазват процедурите в съответствие с указаните от институционалния координатор срокове.
Подготовка на мобилност
В срок до 15 октомври за мобилности с цел практика през зимния семестър и с цел обучение през летния семестър (до 15 февруари за мобилности с цел практика през летния семестър) служителите в секция „Еразъм+ офис“, подпомагани от координаторите на основите и първичните звена, осъществяват контакт с университетите партньори за договаряне на мобилност на определения брой обучаеми през учебната година, в съответствие с утвърдения от началника на НВУ „Васил Левски“ протокол на Университетската комисия за осъществяване на мобилност на обучаеми.
В срок до 20 октомври (20 февруари) служителите от секция „Еразъм + офис“, подпомагани от координаторите на основните и първичните звена, съвместно с утвърдените обучаеми уточняват местата и сроковете за мобилност, като изготвят списък, който се представя на институционалния координатор за утвърждаване.
В срок до 30 октомври (28 февруари) в съответствие с утвърдения от институционалния координатор списък обучаемите изготвят следния набор от документи:

Задължителни:
 • Формуляр за кандидатстване (Application Form) по образец на приемащата страна, в който се вписват следните данни за НВУ „Васил Левски“:
  • Name of sending institution - Vasil Levski National Military University;
  • Erasmus code: BG VELIKO02;
  • Faculty – Security and Defence Faculty, Logistic and Technologies Faculty или Artillery, Air Defence and CIS Faculty;
  • Institutional Coordinator – COL Assoc. Prof. Nikolay Urumov, PhD;
  • Address: 76 Bulgaria Blvd., 5006 Veliko Tarnovo, Bulgaria или 1 Carel Shkorpil Str, 9700 Shumen, Bulgaria;
  • Тel: 00359-62-618889;
  • Fax: 00359-62-618899;
  • e-mail: erasmus@nvu.bg/, erasmus.nmu@gmail.com;
 • Удостоверение за владеене на английски език или езика на приемащата страна ;
 • Проект на Споразумение за обучение/практика (Learning Agreement for studies/ traineeships);
 • Проект на договор за мобилност;
 • Заявление за издаване на Европейска здравна карта ;
 • Декларация по чл. 20, ал.1 от Закона за защита на личните данни.
Допълнителни (ако се изискват от приемащата страна):
 • Формуляр за настаняване (Housing application/Accommodation form) ;
 • Академична справка (Transcript of records), в която обучаемият нанася на английски език предметите, които е изучавал до момента, и тяхната продължителност. Документът се заверява от декана на съответния факултет;
 • Снимки, CV, копие от диплома и др.
В срок до 5 ноември (5 март) служителите на секция „Еразъм + офис“, подпомагани от координаторите на основните и първичните звена, провеждат комуникация с приемащата страна за окончателно договаряне на мобилностите.
След получаване на потвърждение, но не по-късно от 10 ноември (10 март) служителите на секция „Еразъм+ офис“ регистрират планираната мобилност в електронната платформа на програма „Еразъм+“.
В срок до 10 ноември (10 март) обучаемите получават достъп до On-line linguistic support http://erasmusplusols.eu/, където правят езиков тест. В зависимост от оценката на онлайн теста обучаемият получава лиценз за онлайн курс за повишаване на чуждоезиковото ниво.
В срок до 20 ноември (20 март) служителите на секция „Еразъм+ офис“ изготвят докладна записка от началника на НВУ „Васил Левски“ до Постоянния секретар на отбраната с предложение за осъществяване на мобилност по Програма „Еразъм+” на обучаеми от НВУ „Васил Левски“, към която се прилагат заповеди за командировка.
До 15 дни преди началото на съответната мобилност служителите на секция „Еразъм“ проверяват и оформят окончателно Договор за мобилност, който се подписва от обучаемите и се съгласува от юрисконсулта и началника на отделение „Финанси“ на НВУ „Васил Левски“. Договорът се представя на институционалния координатор за съгласуване, който ги предлага на началника на НВУ „Васил Левски“ за подпис.
При получаване в НВУ „Васил Левски“ на заповедите за командировка служителите на секция „Еразъм+ офис“ размножават същите в 3 копия, както следва:
 • копие № 1 за служебно дело по програма „Еразъм+”;
 • копие № 2 за обучаемия;
 • копие № 3 за командира на батальона.
До 7 дни преди началото на мобилността служителите на секция „Еразъм+ офис“ предоставят на обучаемия следните документи:
 • Договор за мобилност;
 • Споразумение за обучение/практика (Learning Agreement for studies/traineeships);
 • Копие от заповедта за командировка в чужбина.
След получаване на заповедта за командировка, но не по-късно от 3 дни преди началото на мобилността, обучаемият извършва следните действия:
 • Уведомява инспекторът си във факултета за предстоящата мобилност, като подава Служебна бележка за отсъствие .
 • Уведомява преподавателите, при които има планирани занятия за периода на мобилност, през който ще отсъства.
 • Заплаща семестриална такса за семестъра, през който се провежда мобилността, като представя копие на платежното нареждане на служителите на секция „Еразъм+ офис“;
 • Получава финансов грант за осъществяване на мобилност;
 • Закупува билети за пътуване, като представя информация за закупените билети в секция „Еразъм+ офис“;
 • Заплаща застраховка за периода на мобилност;
 • Преминава задължителен инструктаж за правата и задълженията по време на мобилността .
Осъществяване на мобилност
 1. При пристигане обучаемият се регистрира в „Еразъм+“ офиса на приемащия университет и представя там Споразумението за обучение/практика (Learning Agreement for studies/traineeships) за нанасяне на началната дата на мобилността.
 2. През първата седмица след пристигане обучаемият доуточнява своята програма и ако има промени, ги нанася във втората секция на Споразумението за обучение/практика (During the Mobility). При необходимост промените се заверяват от приемащата страна.
 3. При приключване на мобилността обучаемият изисква от приемащата страна попълване на финалната секция на Споразумението за обучение/практика (After the Mobility) и заверяване на Споразумението за обучение/практика.
 4. При приключване на мобилността обучаемият изисква от приемащата страна издаване на сертификат за мобилността.
Отчитане на мобилност
В срок до 10 дни след приключване на мобилността обучаемият извършва следните действия:
 • Попълва on-line EU survey;
 • Изготвя есе за споделяне на опита и впечатленията си от мобилността в приемащия университет;
 • Попълва втори езиков тест в платформата On-line linguistic support http://erasmusplusols.eu/;
 • Изпраща снимки от мобилността на erasmus@nvu.bg.
В срок до 10 дни след приключване на мобилността обучаемият представя на служителите на секция „Еразъм+ офис“ следните документи:
 • Споразумение за обучение/практика (Learning Agreement for studies/traineeships), заверено от приемащата страна във всичките му части;
 • Сертификат за мобилност (Confirmation of attendance);
 • Академична справка (Transcript of records), в която са отразени изучаваните от него дисциплини, издържаните изпити и получените оценки и кредити;
 • Бордни карти от самолетните билети или фактура за зареждане на гориво; .
 • Рапорт (заявление) до институционалния координатор за изготвяне на анекс към договора за мобилност (само при настъпили форсмажорни обстоятелства или други промени относно реалния престой и броя придобити кредити).
Допълнителна информация:
До 10 дни след представяне на всички документи, в случай на настъпили форсмажорни обстоятелства или други промени, служителите на секция „Еразъм + офис“ изготвят Анекс към договора, който се подписва от обучаемия и се съгласува от юрисконсулта и началника на отделение „Финанси“ на НВУ „Васил Левски“.
До 5 дни след изготвяне на анекса към договора служителите на звено „Еразъм+ офис“ го представят на институционалния координатор за съгласуване и подпис от началника на НВУ „Васил Левски“.
Служителите на звено „Еразъм+ офис“ предоставят на електронните платформи на Европейската комисия следните документи:
 • оценка на езиковите познания – преди периода на мобилността;
 • данни за проведен езиков курс (ако е приложимо);
 • оценка на езиковите познания – в края на периода на мобилността.
Служителите на звено „Еразъм+ офис“ комплектоват и съхраняват досие за проведената мобилност за представяне на Националната агенция „Център за развитие на човешките ресурси“ (НА ЦРЧР), в което се включват следните документи:
 • Рапорт (заявление) за осъществяване на мобилност;
 • Декларация по чл. 20, ал.1 от Закона за защита на личните данни;
 • Документ за владеене на английски език или езика на приемащата страна;
 • Договор за мобилност;
 • Споразумение за обучение/практика (Learning Agreement for studies/traineeships);
 • Сертификат за мобилност;
 • Академична справка (Transcript of Records);
 • Документ, удостоверяващ датите на излизане и влизане от страната-домакин (автобусни билети, самолетни билети и бордни карти в оригинал, копие от международния паспорт (ако е приложимо), фактура от бензиностанция в близост до граничния пункт в Република България и др.);
 • Анекс към договора (ако е приложимо);    
Академично признаване
До 15 дни след приключване на мобилността обучаемият подава рапорт (заявление) до декана на съответния факултет за признаване на мобилността, към който прилага: копие и официален превод от английски език на Академичната справка (Transcript of Records), копие на Споразумението за мобилност и копие на Сертификата за мобилност.
До 10 дни след получаване на рапорта (заявлението) за признаване на мобилността, деканът на факултета организира провеждане на заседание на факултетната комисия за признаване на кредити. На своето заседание факултетната комисия за признаване на кредити разглежда постъпилите рапорти (заявления) от обучаемите, като оценява съответствието на изучаваните от тях по време на мобилността дисциплини (премината практика) с изискванията на учебния план, по който се обучават в НВУ „Васил Левски“. В резултат на направената оценка факултетната комисия за признаване на кредити взема решение както следва:
 1. За признаване на дисциплините, които съответстват на учебния план и вписване на оценките и кредитите по тези дисциплини в главните книги;
 2. За признаване на преминатия стаж, който съответства на изискванията на учебния план и вписване на оценките и кредитите от този стаж в главните книги;
 3. За вписване на дисциплините, които не съответстват на учебния план в Европейското дипломно приложение;
До началото на следващата изпитна сесия обучаемият полага изпити съгласно учебния план, на които не се е явил поради осъществяване на мобилност. Тези изпити се полагат по индивидуален план, разработен от началника на съответното първично (основно) звено и утвърден от декана на факултета.
Финансови санкции
До два месеца след приключване на мобилността обучаемите, които не попълнят и подадат on-line EU survey в указаните срокове, следва да възстановят изцяло получения финансов грант за осъществяване на мобилност.
До два месеца след приключване на мобилността обучаемите, които не са изпълнили условията на договора за мобилност, възстановяват изцяло получения финансов грант за осъществяване на мобилност.
В случай на неизпълнение на условията на договора за мобилност, поради форсмажорни обстоятелства или при наличие на оправдателни причини, които са съобщени своевременно в писмен вид на институционалния координатор по програма „Еразъм+“ на НВУ „Васил Левски” и НА-ЦРЧР, обучаемите не възстановяват получения финансов грант за осъществяване на мобилност.

Документи за кандидатстване:

 1. Заявление/Рапорт за участие
 2. Споразумение за обучение (Learning Agreement for studies)
 3. Споразумение за практика (Learning Agreement for traineeships)
 4. Декларация за защита на личните данни
 5. Командировъчно за мобилност
 6. Приложими ставки за обучаеми 2022-2023 г.
 7. Договор за финансиране на мобилност
 8. Анекс към договор (ако е приложимо)
 9. Рапорт/ Заявление за признаване на мобилност
 10. Досие – набор от документи
 11. Студентска Еразъм+ харта
 12. Декларация за валидност на лична карта
 13. Декларация за ползване на зелен транспорт

_____

* Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в материала информация.