Специалности ОКС "Бакалавър"

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ И ТЕХНОЛОГИИУправление на ресурси и технологии

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Категория обучаеми: курсанти;
 • Област на висшето образование: Технически науки;
 • Професионално направление: Общо инженерство;
 • Професионална квалификация: инженер;
 • Срок на обучение: 4 години;
 • Форма на обучение: редовно или задочно

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБУЧАЕМИТЕ (Какво ще работя?)

Успешно завършилите тази специалност имат възможност да се реализират в редица сфери, като:

 • проектиране и производство на машини и други механични конструкции;
 • експлоатация и ремонт на автомобилна техника;
 • организация и управление на транспортна дейност;
 • автотехническа експертиза;
 • наука и образование.

УЧЕБЕН ПЛАН (Какво ще уча?)

Дисциплините в учебния план са групирани в няколко модула:

 • Фундаментални учебни дисциплини;
 • Общоинженерни дисциплини;
 • Специални инженерни дисциплини;
 • Специализиращи дисциплини;
 • Чуждоезикова подготовка;
 • Физическа подготовка;
 • Практическа подготовка.

В резултат от обучението по учебния план се придобиват следните компетенции: 

Знания:

 • теоретични основи на методите за инженерен анализ на механични системи;
 • технологии в машиностроенето;
 • устройство и работа на агрегатите и уредбите на автомобила;
 • динамика на движение на колесна машина;
 • организация и провеждане на експлоатацията на автомобилна техника; 
 • методи за оптимизация и подпомагане вземането на решения;
 • западен език;

Умения:

 • използване на съвременни програмни продукти за анализ и проектиране на механични конструкции;
 • организация и управление на технологични процеси;
 • работа с техническа документация;
 • обслужване, диагностика и ремонт на автомобилна техника;
 • ефективно управление на ресурси;
 • прилагане на научен подход при вземане на решения;
 • работа в екип.

АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИATTL

 • Категория обучаеми: студенти;
 • област на висшето образование: Технически науки;
 • професионално направление: Общо инженерство;
 • професионална квалификация: инженер;
 • срок на обучение: 4 години
 • Форма на обучение: редовно или задочно

Реализация на обучаемите (Какво ще работя?)

Успешно завършилите тази специалност имат възможност да се реализират в редица сфери, като:

 • Автомобилни заводи;
 • Транспортни и логистични фирми, занимаващи се с експлоатация и ремонт на автомобили, трактори и кари;
 • Сервизи за диагностика, обслужване и ремонт на автомобили;
 • Държавни структури, свързани с административното обслужване и контрол на транспортните средства, като Автомобилна администрация; отделите по транспорт на общините, пътна полиция и др,
 • Представителства на фирми за продажба на автомобили, авточасти и сервизна техника;
 • Пунктове за годишни технически прегледи

Учебен план (Какво ще уча?)АТТЛ

Дисциплините в учебния план са групирани в няколко модула:

 • Фундаментални учебни дисциплини;
 • Общоинженерни дисциплини;
 • Специални инженерни дисциплини;
 • Специализиращи дисциплини;
 • Чуждоезикова подготовка;
 • Физическа подготовка;
 • Практическа подготовка.

В резултат от обучението по учебния план се придобиват следните компетенции: 

Знания:

 • по фундаменталните инженерни дисциплини;
 • по инженерните дисциплини в областта на експлоатацията на автомобилната техника и други специални машини и съоръжения;
 • по теоретичните основи на транспортната логистика;
 • по организацията и управлението на производствени и технологични процеси;
 • по теоретичните основи за управление на качеството с изискванията на стандартите от серията ISO 9001;
 • по основните закони и методи за количествен анализ на базата на естествените науки.
 • западен език;

Умения:

 • да прилага инженерните методи и модели при поддържането, експлоатацията и възстановяването на образци техника и различни системи и обекти;
 •  да планират и ръководи експлоатацията на автомобилна техника
 •  организация и управление на технологични процеси;
 • работа с техническа документация;

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИИМ

 • Категория обучаеми: студенти;
 • област на висшето образование: Технически науки;
 • професионално направление: Общо инженерство;
 • професионална квалификация: инженер;
 • срок на обучение: 4 години;
 • Форма на обучение: редовно или задочно

Реализация на обучаемите (Какво ще работя?)

Успешно завършилите тази специалност имат възможност да се реализират в редица сфери, като:

 • инженер-мениджър на различни управленски нива;
 • ръководители на малки и средни фирми ;
 • организатори на производство
 • инженер-мениджър по логистиката;
 • Ръководители в публичната администрация;
 • длъжности в консултантски и инженерингови фирми
 • други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

Учебен план (Какво ще уча?)

Дисциплините в учебния план са групирани в няколко основни модула:

 • Първи модул „Фундаментални учебни дисциплини”(Висша математика и избрани глави от математиката; Химия; Физика; Философия; Информатика; Бизнес етика и деонтология; Култура на речевото общуване; Здравословни и безопасни условия на труд; Екология);
 • Втори модул „Общоинженерни дисциплини”(Механика; Електротехника и електроника; Инженерна графика; Съпротивление на материалите; Механика на флуидите; Механика на машините и Основи на конструирането);
 • Трети модул „Специални инженерни дисциплини” (Металознание и технология на металите; Теория на автоматизираното управление; Метрология, стандартизация и технически измервания; Хидравлични и пневмозадвижвания; Производствени технологии и Автоматизирано проектиране)
 • Избираеми учебни дисциплини (Технически средства за автоматизация, измерване на неелектрически величини);
 • Четвърти модул Специализиращи дисциплини” (Неконвенционални и високоенергийни технологии; Основи на логистиката; Теория на счетоводството; Маркетинг; Финанси; Счетоводство на предприятието);
 • Пети модул „Икономически дисциплини” (Икономика; Основи на организацията и управлението; Управление на ресурсите);
 • Факултативни учебни дисциплини (Количествени методи в логистиката; Управление на качеството Анализ и оценка на риска в производството););
 • Шести модул „Чуждоезикова подготовка;
 • Седми модул „ Физическа подготовка”;
 • Практическа подготовка

В резултат от обучението по учебния план се придобиват следните компетенции: 

Знания:  ИМ реализация

 • за проектиране, организация и управление на технологични процеси;
 • за основните методи за вземане на решения при управление на ресурсите и технологиите;
 • за прилагане на класически и компютърни инженерни методи за анализ и проектиране на технически изделия;
 • за теорията на стопанското управление, финансите, иновационната политика на фирмата;
 • за управлението на снабдяването и складовото стопанство;

Умения:

 • да планират, прогнозира, организират и управляват технологични процеси ;
 • да работят със софтуер за обработка и анализ на данни, инженерни разчети и проектиране;
 • да организират ефективното функциониране на логистичните системи;
 • ефективно да управляват материални, човешки и информационни ресурси;
 • да притежават фирмена култура и етика и да комуникират с други национални и чужди организации;
 • да прилагат правната и нормативна уредба;
 • да ползват техническа и справочна документация и информация;
 • да ръководят логистичните процеси на организацията;
 • ефективно да управляват финансовите, материалните, човешките и информационните ресурси;