Колесни, верижни машини и логистика

Снимка
Автомобилно проектиране

Акредитирана до 28.07.2023 г.

Оценка 9,24

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"

ОБЩИ ДАННИ
 • Област на висшето образование: Технически науки;
 • Професионално направление: Общо инженерство;
 • Форма на обучение: редовна, задочна, дистанционна и свободна
 • Срок на обучение: 
  • 3 години - за редовно обучение;
  • 4 години- за задочна и дистанционна.

За тази най-висока образователна степен са необходими повече качества – задълбоченост на знанията, общ успех от следването, изследователски дух, , амбиция, иновативност и най-вече творчески потенциал.

Снимка
Логистика

Кандидатстването за редовен и задочен докторант е с конкурс по научната специалност и чужд език. За зачисляване в свободна докторантура е необходима предварителна подготовка на основната част на дисертационния труд и частично извършена изследователска работа по темата на докторантурата, разгледана и одобрена от първично научно звено.

Снимка
Обтекаемост

В зависимост от научната област по време на докторантурата докторантът извършва специфичната изследователска работа, заложени в докторската програма индивидуален план, подготвя се теоретично в областите, включени в същия план, явява се на докторантски изпит по научната специалност и разработва дисертационния си труд.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБУЧАЕМИТЕ

Успешно завършилите имат възможност да се реализират в редица сфери, като изследователи и преподаватели в:

 • Развойните и изследователските звена на фирми свързани с предмета на докторската програма;
 • Държавни и частни научно-изследователски институти
 • Висши учебни заведения