Катедра „Управление на ресурси и технологии”

Началник на катедрата:
 
Академичен състав:
 
 
Докторанти в катедрата:
Майор инженер Николай Цанков Иванов
Зачислен на 16.01.2020 г.
Област на висшето образование: 5. „Технически науки”
Професионално направление: 5.13. „Общо инженерство”
Докторска програма по научна специалност: „Колесни, верижни машини и логистика”
Форма на обучение: самостоятелна подготовка
Тема: „Изследване на възможностите за усъвършенстване на подвижните ремонтни средства във въоръжените сили на Република България”.
Срок: 3 години
Научен ръководител: доц. д-р инж. Иван Николаев Миневски
Научен консултант: подп. д-р инж. Иван Йорданов Георгиев
 
Старши лейтенант инженер Генадий Йорданов Хинков
Зачислен на 01.02.2019 г.
Област на висшето образование: 5. „Технически науки”
Професионално направление: 5.13. „Общо инженерство”
Докторска програма по научна специалност: „Колесни, верижни машини и логистика”
Форма на обучение: редовна
Тема: „Изследване на възможностите за оптимизиране на формата и размерите на конструктивни елементи за дистанционно управляеми наземни обекти”
Срок: 3 години
Научен ръководител: полк. доц. д-р инж. Тихомир Евстатиев Йотков
Научен консултант: м-р д-р инж. Свилен Ангелов Спирдонов
Снимка