Професор доктор инженер Павлина Пенева

Катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

ПРОФЕСОР ДОКТОР ИНЖЕНЕР ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА

Професор доктор инженер Павлина Йорданова Пенева

 
 РОДЕН
31 май 1954 г., гр. Плевен
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
1996 – 1999
ВНТИ- гр. София
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност    02.10.06.”Технология на преработване на пластмасите и стъклопластите”
1972 – 1977
Висш химикотехнолочичен институт- гр. София
Специалност “Технология на химичните влакна ”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2014
Курс” Специализирано обучение по английски език за преподаватели-граждански лица, ниво В2, НВУ „В.Левски”
2013
Курс ” Разработване на нови учебни програми и актуализиране на съществуващите в НВУ”В.Левски”
2013
Курс” Специализин курс по английски език за преподаватели-граждански лица, ниво В1+, НВУ „В.Левски”
2013
Курс „Използване на Open Source приложения за дистанционно обучение” в  НВУ”В.Левски”
2012
Курс „Създаване на web- базирани приложения за дистанционно обучение” ,  НВУ В. Левски”
2001
Курс”Английски език- второ ниво,  ВВОВУ В. Левски”
1984
Следдипломна квалификация по молекулна спектроскопия в СУ „Св. Климент Охридски ”, гр.София
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 2018
Професор в катедра”Защита на населението и инфраструктурата” в НВУ „Васил Левски”
2012 – 2017
Доцент в катедра”Защита на населението и инфраструктурата” в НВУ „Васил Левски”
2012 – 2016
Доцент в  катедра „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” в НВУ „Васил Левски”
2002 – 2012
Изборна длъжност „ръководител на катедра „Природоматематически науки”в НВУ „Васил Левски
2001 – 2002
Доцент в катедра „ЯХБЗ и Е” във ВВОВУ „В.Левски”
1991-2001
  Главен асистент в катедра „ЯХБЗ и Е” във ВВОВУ „В.Левски ”
1985 – 1991
Старши асистент в катедра”Военно- химическа подготовка”във ВНВУ ”В.Левски”
1983 – 1985
Асистент в катедра”Военно- химическа подготовка”във ВНВУ ”В.Левски”
1977 - 1983
Началник на лаборатория във фабрика”Етър”-гр. В.Търново
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Физико-химични основи на защитата на бедствия и аварии
 
Химия и физика
 
Химически аварии и химическа защита
 
Химичен мониторинг и оценка на химичната обстановка
 
Неорганични токсични вещества
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
Ниво В2