Прием за обучение в образователно-квалификационна степен „Магистър”

през учебната 2024-2025 г.

СПЕЦИАЛНОСТИ
СпециалностиРедовноЗадочноДистанционноМясто на обучение
1
Аутсорсинг и киберсигурност
  
  
  
В. Търново
Благоевград
2
Корпоративна сигурност
  
  
  
В. Търново
Благоевград
3
Социална логистика
  
  
  
В. Търново
Благоевград
4
Технологично предприемачество
  
  
  
В. Търново
Благоевград
СПЕЦИАЛНОСТИ
СпециалностиРедовноЗадочноДистанционноМясто на обучение
1
Изкуствен интелект
  
  
  
Шумен
СПЕЦИАЛНОСТИ
СпециалностиРедовноЗадочноДистанционноМясто на обучение
1
Автомобилна техника и транспортна логистика
 
  
  
В. Търново
2
Индустриален мениджмънт
 
  
  
В. Търново
3
Социална сигурност
 
  
 
В. Търново
4
Стопанска логистика
 
 
  
В. Търново
5
Стопанско управление
 
  
 
В. Търново
6
Управление на обществените поръчки
 
  
  
В. Търново
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите трябва да имат завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Желаещите да се обучават по специалности в ОКС „Магистър”, подават следните документи за кандидатстване:

 1. Заявление (образец) за кандидатстване по съвместни програми с Югозападен университет „Неофит Рилски” - изтегли (DOCX);
 2. Заявление (образец) за кандидатстване по съвместни програми със Софийски университет „Св. Климент Охридски” - изтегли (DOCX);
 3. Заявление (образец) за кандидатстване за специалности във факултет „Сигурност и отбрана” - изтегли (DOCX);
 4. Заявление (образец) за кандидатстване за специалности във факултет „Логистика и технологии” - изтегли (DOCX);
 5. Заявление (образец) за кандидатстване за специалности във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - изтегли (DOCX);
 6. Копие на диплома за завършено висше образование (академична справка или уверение, в което е вписан средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити);
 7. Платежен документ за платена такса за кандидатстване в размер на 10 (десет) лв.
Важно!
В случай, че дипломата за завършено висше образование не е издадена може да се кандидатства с академична справка или уверение, в което е вписан средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити.

Срокът за кандидатстване е до 13.09.2024 г. включително.

Документи за кандидатстване по съвместни специалности с СУ „Св. Климент Охридски“ се подават:
 • гр. Велико Търново - на адрес: гр. Велико Търново, бул. България 76, Деканат, телефон 062 618 712. 
 • гр. София - на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ 15, северно крило, ет. 2, каб. 253, централа: (02) 9308 200, факс: (02) 9460 255.
 • Онлайн на имейли:
Документи за кандидатстване по съвместни специалности с ЮЗУ „Неофит Рилски“ се подават:
 • гр. Благоевград - на адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 66, Кабинет 604, Учебен корпус № 1,  телефон: 073 588 551
 • гр. Велико Търново - на адрес: гр. Велико Търново, бул. България 76, Деканат, телефон 062 618 712.
 • Онлайн на имейли:
Документи за кандидатстване по специалности от факултети „Сигурност и отбрана“ и „Логистика и технологии“ се подават:
 • гр. Велико Търново - на адрес: гр. Велико Търново, бул. България 76, Деканат, телефон 062 618 712
 • Онлайн на имейл:
Документи за кандидатстване по специалности от факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ се подават:
 • гр. Шумен - на адрес: гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил‟ 1, Деканат, телефони 0889 802 699 и 0888 746 735
 • Онлайн на имейл:
Класирането на кандидатите ще се извърши на 20.09.2024 г.
Записването на обучаемите става лично от 24.09.2024 г. до 27.09.2024 г.
 • Диплома оригинал (връща се на кандидата след записване);
 • Снимки - 4 с размер 3.5х4.5см и 2 с размер 2,0х2,5 см;
 • Документ за платена семестриална такса за първи семестър и за комплект документи за записване + 25 (двадесет и пет) лв.;
 • В платежния документ напишете задължително и Вашето ЕГН;
 • Копие от лична карта;
 • Декларация за съгласие за използване на лични данни (попълва се на място).
Годишните такси за обучение са предложени от Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” за утвърждаване с постановление на Министерски съвет.
СпециалностиСеместриална такса
ОКС "Магистър"
РедовноЗадочноДистанционно
Специалности от съвместни програми с ЮЗУ „Неофит Рилски“
 Технологично предприемачество600 лв.600 лв.600 лв.
 Корпоративна сигурност600 лв.600 лв.600 лв.
 Социална логистика600 лв.600 лв.600 лв.
 Аутсорсинг и киберсигурност600 лв.600 лв.600 лв.
Специалности от съвместни програми със СУ „Св. Климент Охридски“
 Изкуствен интелект700 лв.700 лв.700 лв.
Специалности от факултет „Сигурност и отбрана“
 Защита на населението и инфраструктурата700 лв.700 лв.700 лв.
 Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи700 лв.700 лв.700 лв.
 Национална и регионална сигурност - управление на кризи700 лв.700 лв.700 лв.
 Национална и регионална сигурност - защита на класифицираната информация700 лв.700 лв.700 лв.
 Защита от опасни вещества и лъчения700 лв.700 лв.700 лв.
Специалности от факултет „Логистика и технологии“
 Стопанска логистика700 лв.700 лв.700 лв.
 Стопанско управление700 лв.700 лв.700 лв.
 Управление на обществените поръчки700 лв.700 лв.700 лв.
 Социална сигурност700 лв.700 лв.700 лв.
 Логистика на сигурността700 лв.700 лв.700 лв.
 Индустриален мениджмънт700 лв.700 лв.700 лв. 
 Автомобилна техника и транспортна логистика700 лв.700 лв.700 лв. 
Специалности от факултет „Артилерия, ПВО и КИС“
 Изкуствен интелект700 лв.700 лв.700 лв.
 Комуникационна техника и технологии700 лв.700 лв.700 лв.
 Компютърни системи и технологии700 лв.700 лв.700 лв.
 Компютърни системи и киберсигурност700 лв.700 лв.700 лв.
 Киберсигурност700 лв.700 лв.700 лв.
 Компютърни технологии за проектиране700 лв.700 лв.700 лв.
 Компютърно моделиране в индустрията700 лв.700 лв.700 лв.
 Административна и информационна сигурност700 лв.700 лв.700 лв.
 Човешки ресурси и връзки с обществеността в сигурността и отбраната700 лв.700 лв.700 лв.
Таксата за първия семестър, която е 1/2 от годишната такса, се заплаща при записването на приетия за студент.
Банкова сметка за плащане по съвместни специалности с ЮЗУ „Неофит Рилски“:
Общинска банка АД
Клон гр. Благоевград
IBAN - BG62 SOMB 9130 3160 6130 00
BIC - SOMBBGSF
Основание: Кандидатстване магистър
 
Банкова сметка за плащане по съвместни специалности със СУ „Св. Климент Охридски“:
„Юробанк България“ АД
Клон гр. Велико Търново
IBAN - BG22 BPBI 7931 3145 6400 01
BIC - BPBIBGSF
Основание: Кандидатстване магистър
 
Банкова сметка за плащане по специалности от факултети „Сигурност и отбрана“ и „Логистика и технологии“:
„Юробанк България“ АД
Клон гр. Велико Търново
IBAN - BG22 BPBI 7931 3145 6400 01
BIC - BPBIBGSF
Основание: Кандидатстване магистър
 
Банкова сметка за плащане по специалности от факултет „Артилерия, ПВО и КИС“:
Банка ОББ
Клон гр. Шумен
IBAN - BG82 UBBS 8002 3106 0319 02
BIC - UBBSBGSF
Основание: Кандидатстване магистър
 

Информация по всички въпроси, свързани с кандидатстудентската кампания, може да получите на телефони:

гр. Велико Търново

Факултети
„Сигурност и Отбрана”
„Логистика и технологии”
5000 гр. Велико Търново
бул. „България” №76
Телефони:
+359 62 618 822 - централа

Инспектори
+359 62 618 712

e-mail: tsageorgieva@nvu.bg

Виж на картата

гр. Шумен

Факултет
„Артилерия, ПВО и КИС”
9700 гр. Шумен
ул. „Карел Шкорпил” № 1
Тел/факс: 
+359 54 801 040 - централа

Инспектори
+359 889 802 699
+359 888 746 735

e-mail: nvu-sh@aadcf.nvu.bg

Виж на картата

гр. Благоевград

Факултет
„Технически”
2700 гр. Благоевград
ул. „Иван Михайлов” № 66

 


Инспектори
+359 73 588 551

e-mail: technical@swu.bg

Виж на картата