Теми за семинар относно обучението на българските граждани за защита на Отечеството

На тази страница са публикувани материалите, необходими за провеждане на методическата подготовка на военнослужещите и цивилните служители по време на обучителния семинар.

Теми за обучението на ученици в 10 клас. 

Тема 1. Усвояване на знания и придобиване на умения, свързани със защитата на Родината.

Тема 2. Същност и съдържание на гражданско-военните отношения.

Тема 3. Оказване на помощ на населението от Въоръжените сили при кризи от военен характер.

Тема 4. Оцеляване при откриване на невзривени боеприпаси, както и оказване на съдействие от Въоръжените сили на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и тероризъм.

Тема 5. Защита на населението и критичната инфаструктура и участие на въоръжените сили в спасителни и евакуационни дейности.

Теми за обучението на ученици в 11 клас.

Тема 1. Въоръжените сили на Република България - история и настояще.

Тема 2. Мисии и задачи на Въоръжените сили на Република България.

Тема 3. Същност, цели и задачи на резерва на Въоръжените сили на Република България.

Тема 4. Въоръжение и екипировка на военослужещите във видовете въоръжени сили.

Тема 5. Приемане на военна служба и служба в резерва на Въоръжените сили на Република България.