СПЕЦИФИКАЦИЯ на теста по английски език

за кандидат-курсанти в НВУ „В. Левски” - Велико Търново

март 2011 г.
второ преработено издание
 
За кого е предназначен теста
Тестовете по английски език за кандидат-курсанти в НВУ „Васил Левски” се разработват в ПМН “Английски език”, Департамент “Езиково обучение и физическа подготовка” единствено за нуждите на военния университет.
Кандидатите имат завършено средно образование и са покрили общообразователните изисквания по английски език за средното училище.
Приетите обучаеми ще преминат курс на обучение по английски език в хомогенни групи, след подбор в началото на курса.
 
Цел на теста
Целта на теста по английски език за кандидат-курсанти е да провери нивото на знанията по граматика и лексика, както и уменията на кандидата да използва тези знания.
 
Тематика
Тестът проверява общ английски език, без специализирана терминология.  Тематика: лична сфера, ежедневие, свободно време, околна среда, образование и кариера, културен и обществен живот и други общобитови области.
 
Описание на изпитните въпроси
Въпросите са 100. Те са в отделен свитък. В него НЕ се отбелязва нищо.
Избира се един от четири варианта на отговор.
 
Инструкции
Инструкциите на теста са на английски език. При започване на изпита, членовете на изпитната комисия дават и устни указания.
Те указват как да се отбелязва верния отговор върху бланката за отговори.
 
Време
Времето за теста е 2 астрономически часа.
 
Оценяване
Всеки верен отговор носи 1 точка. Общият брой точки е 100.
Оценка “издържал” се дава при минимум 70 точки.