Процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” от цивилен служител

Кандидат за заемане на длъжността
доктор инженер Галина Христова Иванова
Област на висше образование
5. „Технически науки”.
Професионално направление
5.13. „Общо инженерство”.
Научна специалност
„Защита на населението и инфраструктурата”.
Първично звено
Катедра „Защита на населението и инфраструктурата”.
Приемащо структурно звено
Факултет „Общовойскови”.

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № РД-02-825/14.08.2020 г. и е в състав:

Председател: доц. д-р инж. Николай Димитров Гаджалов
Членове:
1. проф. д.х.н. инж. Михаил Стефанов Харалампиев
2. проф. д-р инж. Павлина Йорданова Пенева
3. доц. д-р инж. Иван Николаев Миневски
4. проф. д.т.н. инж. Христо Иванов Христов
5. проф. д.т.н. инж. Николай Личков Георгиев
6. проф. д-р инж. Любен Иванов Лаков

Заключителното заседание на журито ще се проведе на 16.10.2020 год., от 11.30 часа в кабинет 2411 в катедра „Защита на населението и инфраструктурата“ на факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски”.

All type of papers contain two sections, published in Bulgarian and in English language. Lead section is in Bulgarian language.
Дата на публикуване
Град
Велико Търново