Прием по специалности във факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

Желаещите да се обучават във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ подават от 04.07.2022 г. до 23.09.2022 г. включително: заявление, копие на диплома за завършено средно образование (оригиналът се носи за сверка), копие на диплома за завършено висше образование (оригиналът се носи за сверка) и бордеро от предварително платена такса от 10.00 лв. в Банка ОББ – клон Шумен по банкова сметка:

IBAN: BG82 UBBS 8002 3106 0319 02

BIC: UBBS BGSF

(Забележка: В случай, че дипломата за завършено висше образование не е издадена може да се кандидатства с академична справка или уверение, в което е вписан средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити.)

Документи (сканирани: заявление, диплома и бордеро за заплатена такса) могат да се подават по електронна поща magister@aadcf.nvu.bg, или на хартиен носител на адрес: гр. Шумен, ул. Карел Шкорпил 1.

ВажноОбразец на заявление за обучение в ОКС "магистър".

Класирането на кандидатите ще се извърши на 30.09.2022 г.

Записване на обучаемите – лично - от 03.10.2022 г. до 07.10.2022 г.

Документи за записване:

  • Лична карта;
  • Копие на диплома за средно образование (оригиналът се носи за справка);
  • Kопие на диплома за завършено висше образование (оригиналът се носи за справка);
  • Снимки – 4 бр. 3,5/4,5 см и 2 бр. снимки – 2,0/2,5 см;
  • Бордеро за платена семестриална такса в Банка ОББ – клон Шумен

Магистър - специалности: