Премини към основното съдържание

Защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките”, разработен от проф. д-р Ваня Куздова Банабакова

Тема

„Иновативни модели и инструменти за прилагане на европейските социални политики чрез приложение на логистичните услуги”

Област на висше образование
3. „Социални, стопански и правни услуги”.
Професионално направление
3.7. „Администрация и управление“.
Докторска програма по научна специалност
„Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана)”.
Първично звено
Kатедра „Логистика на сигурността”.
Приемащо структурно звено
Факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”.
Научното жури по защитата е в състав:
Председател: полк. доц. д.н. инж. Георги Атанасов Георгиев
Членове:
1. проф. д-р Валентина Иванова Стоянова
2. проф. д.н. инж. Стойко Димитров Стойков
3. проф. д-р Мирослава Атанасова Раковска
4. проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова
5. проф. д-р Йордан Иванов Василев
6. полк. доц. д-р инж. Николай Тенев Урумов
и е назначено със заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № РД-02-293/04.03.2020 год.
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.06.2020 год., от 12.00 часа в Ритуална зала, в сградата на управлението на НВУ „Васил Левски”.
All type of papers contains two sections, published in Bulgarian and in English language. Lead section is in Bulgarian language.
 
Дата на публикуване
Град
Велико Търново