ОБУЧЕНИЕ В НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Основната цел на обучението и възпитанието в Национален военен университет „Васил Левски” е изграждането на ръководители на различни йерархични нива с лидерски качества, експертни знания, управленски умения и организаторска култура.

В НВУ „Васил Левски” се провежда обучение на:

 • курсанти и студенти в 3 области на висшето образование: социални, стопански и правни науки, технически науки, сигурност и отбрана, детайлизирани в 6 професионални направления, 24 граждански и 1 военнa специалност и 16 военни специализации, отговарящи на родовете и специални войски;
 • докторанти по 13 акредитирани научни специалности;
 • специализанти в система от курсове за следдипломна квалификация;
 • кадети за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професии и специалности, включени по предвидения от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) ред в Списъка на професиите за професионално образование и обучение;
 • контингенти от състава на Българската армия за участие в мисии зад граница.

КУРСАНТИ

Област на висшето образование по военна квалификация

9. Сигурност и отбрана

Професионално направление по военна квалификация

9.2. Военно дело

Специалности

 • Мотопехотни и танкови войски
 • Разузнаване
 • Военна полиция
 • Сигнално разузнаване и електронна война
 • Войски за ЯХБЗ и Е
 • Инженерни войски
 • Полева артилерия
 • Противовъздушна отбрана на войските
 • Зенитно–ракетни войски (Наземно базирани средства за противовъздушна отбрана и противоракетна отбрана)
 • Радиотехнически войски
 • Танкова и автомобилна техника
 • Артилерийско и зенитно въоръжение, стрeлково оръжие, оптика и бойни припаси
 • Материални средства придвижване и транспорт
 • Военни комуникационни и информационни системи (Комуникационна техника и технологии)
 • Военни комуникационни и информационни системи (Компютърни системи и технологии
 • Артилерийско инструментално разузнаване

СТУДЕНТИ

Област на висшето образование по гражданска квалификация

3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление по гражданска квалификация

3.7. Администрация и управление

Специалности

 • Стопанска логистика
 • Стопанско управление
 • Социална сигурност
 • Логистика на сигурността
 • Управление на обществените поръчки

Област на висшето образование по гражданска квалификация

5. Технически науки

Професионално направление по гражданска квалификация

5.13. Общо инженерство

Специалности

 • Автомобилна техника и транспортна логистика
 • Строителни и специални машини
 • Управление на ресурси и технологии - Автомобилна техника
 • Управление на ресурси и технологии - Въоръжение и боеприпаси
 • Индустриален мениджмънт
 • Защита на населението и инфраструктурата

Област на висшето образование по гражданска квалификация

5. Технически науки

Професионално направление по гражданска квалификация

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалности

 • Комуникационна техника и технологии
 • Компютърни технологии за проектиране
 • Компютърни системи и технологии
 • Киберсигурност
 • Компютърни системи и кебрсигурност
 • Изкуствен интелект

Професионално направление по гражданска квалификация

5.7. Архитектура, строителство и геодезия"

Специалности

 • Геодезия

Област на висшето образование по гражданска квалификация

9. Сигурност и отбрана

Професионално направление по гражданска квалификация

9.1. Национална сигурност

Специалности

 • Национална и регионална сигурност
 • Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи
 • Административна и информационна сигурност
 • Административна сигурност
 • Човешки ресурси и връзки с обществеността в отбраната и сигурността
 • Връзки с обществеността в отбраната и сигурността