Национален военен университет "Васил Левски"

ОБУЧЕНИЕ В НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ‟

Основната цел на обучението и възпитанието в Национален военен университет "Васил Левски" е изграждането на ръководители на различни йерархични нива с лидерски качества, експертни знания, управленски умения и организаторска култура.
В НВУ "Васил Левски" се провежда обучение на:
 • курсанти и студенти в 3 области на висшето образование: социални, стопански и правни науки, технически науки, сигурност и отбрана, детайлизирани в 7 професионални направления, 15 граждански и 1 военнa специалност и 21 военни специализации, отговарящи на родовете и специални войски;
 • докторанти по 15 акредитирани научни специалности;
 • специализанти в система от курсове за следдипломна квалификация;
 • кадети за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професии и специалности, включени по предвидения от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) ред в Списъка на професиите за професионално образование и обучение;
 • контингенти от състава на Българската армия за участие в мисии зад граница.
КУРСАНТИ
Област на висшето образование по военна квалификация
9. Сигурност и отбрана
Професионално направление по военна квалификация
9.2. Военно дело
Специалности
 • Мотопехотни и танкови войски
 • Разузнаване
 • Военна полиция
 • Сигнално разузнаване и електронна война
 • Войски за ЯХБЗ и Е
 • Инженерни войски
 • Полева артилерия
 • Противовъздушна отбрана на войските
 • Зенитно–ракетни войски
 • Радиотехнически войски
 • Танкова и автомобилна техника
 • Артилерийско и зенитно въоръжение, стрeлково оръжие, оптика и бойни припаси
 • Материални средства придвижване и транспорт
 • Военни комуникационни и информационни системи (Комуникационна техника и технологии)
 • Военни комуникационни и информационни системи (Компютърни системи и технологии
 • Артилерийско инструментално разузнаване
СТУДЕНТИ
Област на висшето образование по гражданска квалификация
3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление по гражданска квалификация
3.8. Икономика
Специалности
 • Стопанска логистика
 • Автомобилна техника и транспортна логистика
 • Индустриален мениджмънт
 • Логистика на сигурността
Област на висшето образование по гражданска квалификация
5. Технически науки
Професионално направление по гражданска квалификация
5.1. Машинно инженерство
Специалности
 • Автомобилна техника и транспортна логистика
 • Строителни и специални машини
 • Управление на ресурси и технологии - Автомобилна техника
 • Управление на ресурси и технологии - Въоръжение и боеприпаси
Област на висшето образование по гражданска квалификация
5. Технически науки
Професионално направление по гражданска квалификация
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Специалности
 • Комуникационна техника и технологии
 • Компютърни технологии за проектиране
 • Компютърни системи и технологии
 • Киберсигурност
Област на висшето образование по гражданска квалификация
9. Сигурност и отбрана
Професионално направление по гражданска квалификация
9.1. Национална сигурност
Специалности
 • Национална и регионална сигурност
 • Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи
 • Административна и информационна сигурност
 • Логистика на сигурността