ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Система за управление на качеството

Изградената и въведена „Система за управление на качеството” (СУК) контролира, поддържа и управлява качеството на образованието в университета в областите на висшето образование, професионалните направления и специалностите, по които се провежда обучение, както и на академичния състав.

Функциите на СУК включват всички дейности, които допринасят за осъществяването на образователната услуга, както и периодичната им проверка за установяване изпълнението на изискванията на съответните образователни стандарти.

Ръководството на НВУ “Васил Левски” официално обявява Политиката по качеството, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на университета.

Система за управление на качеството

 

СУК-2023СУК-2023