Вътрешни правила за организация на дейността относно достъпа до обществена информация в НВУ „Васил Левски”

Приложение № 1 към заповед № РД-02-981/ 11.10.2016 г.

1. Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона органи.

2. Всеки гражданин на Република България или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Националния военен университет „Васил Левски”.

3. Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации е официална и служебна: 

3.1. Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи при осъществяване на техните правомощия, които се обнародват;

3.2. Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации.

4. Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на:

4.1. Устно запитване;

4.2. Писмено заявление – свободна форма;

4.3. Заявление, изпратено по електронната поща, на адрес: nvu@nvu.bg

5. Срокът за отговор на полученото запитване е 14 работни дни от получаването на заявлението или запитването. Отговорът може да бъде като предоставяне на информация по електронна поща, предоставяне на информация под формата на устна справка; предоставяне на информация под формата на преглед на оригинали или копия на документи. 

6. За максимално улесняване на достъпа до обществена информация, на интернет-сайта на НВУ „Васил Левски”, в отделните рубрики може да се получи информация относно:

6.1. В „Достъп до обществена информация” на официалната интернет страница на НВУ „Васил Левски” ще се информирате за установения ред за подаване на заявленията за достъп до информация в НВУ „Васил Левски”, ще откриете полезна информация за сроковете за отговор на заявленията, за възможните форми за предоставяне, както и за дължимите суми за направените разходи.

6.2. В „Нормативна база” са публикувани:

- закони, правилници, наредби, заповеди /заповеди на министъра на отбраната и заповеди на началника на НВУ/;

- правилници на НВУ „Васил Левски”;

- методики на НВУ „Васил Левски”;

- Административен модел на НВУ „Васил Левски”;

- Система за финансово управление и контрол на НВУ „Васил Левски”;

- Стратегия за развитие на академичния състав в НВУ „Васил Левски”.

6.3. В „Процедури по развитие на академичния състав” са включени конкурси и процедури за професори, доценти, главни асистенти, процедури за научна степен „доктор на науките”, процедури за научна и образователна степен „доктор”, заемане на академични длъжности „асистент”, „преподавател” и „инструктор”.

Тук може да се запознаете и с нормативната база за развитие на академичния състав:

- Закон за висшето образование;

- Закон за развитие на академичния състав в Р България;

- Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България;

- Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България;

- Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

- правилници на НВУ „Васил Левски”;

- закони на министъра на отбраната.

6.4. В „Прием” е публикувана информация относно приема по военни и граждански специалности в Националния военен университет „Васил Левски”.

6.5. В „Научни форуми” ще намерите информация за предстоящите научни конференции в НВУ, сборници с научни трудове и архив.

6.6. „Международна дейност” ще намерите информация за международното сътрудничество на НВУ „Васил Левски” с военни университети от други държави, информация относно програма „Еразъм”, Европейско икономическо пространство и архив.

6.7. „Административна дейност” можете да се информирате относно таксите за извършването на определени административни услуги, както и за текущи обществени поръчки.

6.8. „STANAG 6001” ще се информирате относно графиците за провеждане на изпита за определяне на нивото на владеене на чужд език, заповеди на министъра на отбраната, относно реда и провеждането на изпитите.

7. Достъпът до обществена информация е безплатен. Не се заплащат разходи при: предоставяне на информация по електронна поща, предоставяне на информация под формата на устна справка, предоставяне на информация под формата на преглед на оригинали или копия на документи.

8. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по следните нормативи (с вкл. ДДС) – според вида на носителя на информация, определени в Заповед № 1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите:

CD – 1 брой – 0,60 лв.;

DVD – 1 брой – 0,72 лв.;

разпечатване на 1 стр. А4 – 0,14 лв.;

ксерокопие за 1 стр. А4 – 0,11 лв.;

факс за 1 стр. А4 – 0,72 лв.;

писмена справка за 1 стр. А4 – 1,91 лв.

Достъпът до заявената информация се предоставя след заплащане на дължимата сума по банков път на банковата сметка на Националния военен университет:

„Юробанк България“ АД
Клон гр. Велико Търново
IBAN BG22 BPBI 7931 3145 6400 01
BIC - BPBIBGSF