АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И УСЛУГИ

Таксите за административни и други услуги са приети на заседание на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски”, с протокол 173/29.06.2021 г. както и на основание заповед на началника на НВУ „Васил Левски” №РД-02-806/08.07.2021 година.
Наименование Такси с ДДС
І. Административни услуги:
1.
Удостоверение за оценка от кандидаткурсантски и кандидатстудентски изпит
40,00 лв.
2.
Академична справка за чужбина
200,00 лв.
3.
Издаване на академична справка на отписан обучаем.
100,00 лв.
4.
Издаване на дубликат на диплома
150,00 лв.
5.
Издаване на удостоверения
30,00 лв.
ІІ. Други услуги:
6.
Изготвяне на библиографска справка
50,00 лв.
7. 
Заемане на библиотечни материали от други библиотеки, извън системата на МО /на том/
10,00 лв.
8. 
Целогодишен абонамент за ползване на библиотека за външни ползватели
30,00 лв.
9. 
Еднократно ползване на библиотека за външни ползватели
30,00 лв.
10. 
Издаване на курсантско-студентска книжка дубликат
50,00 лв.
11. 
Издаване на пропуск-дубликат
30,00 лв.
12. 
Явяване на допълнителен /поправителен/ изпит
55,00 лв.
13. 
Изготвяне на индивидуален план за обучение
180,00 лв.
14. 
Издаване на Европейско дипломно приложение към дипломата български и английски език, след изтичане на законовия срок.
120,00 лв.
15. 
Копирни услуги и принтиране на А-4 (за една страница)
0,10 лв.
16. 
Принтиране А-4 цветно (за една страница)
2,00 лв.
17. 
Сканиране без обработка А-4
0,30 лв.
18. 
Сканиране с обработка А-4
1,00 лв.
19. 
Такса за процедура по провеждане на Държавен изпит или Защита на дипломна работа от студенти обучаващи се в ОКС „магистър” съгласно заповед № ОХ 512/19,08,2004 г. на Министъра на отбраната
250,00 лв.
20. 
Такса при възстановяване на студентски права след отписване от НВУ „В. Левски”.
300,00 лв.
21. 
Ползване на пералня в студентско общежитие – еднократно.
1,00 лв.
22. 
Провеждане на стрелби на СУП „Беляковец“
1000,00 лв.
23. 
Провеждане на стрелби на СУП „Беляковец“ – на отделен сектор за стрелба.
200,00 лв.
24. 
Провеждане на стрелби на Университетски стрелбищен комплекс.
200,00 лв.
25. 
Провеждане на стрелби на АП „Марково“.
1500,00 лв.
26. 
Осигуряване на медицински екип с линейка при провеждане на стрелби.
200,00 лв.
ІІІ. Кандидатстудентски документи:
 27.
Комплект кандидатстудентски документи
10.00 лв.
 28.
Комплект документи за записване на студенти
25.00 лв.
  • Обявените цени в таблицата са за извършване на обикновена поръчка за срок от 1 (един) месец.
  • За изпълнение на бърза поръчка за срок от една седмица, при всички административни и други услуги цитирани в таблицата, таксите да се завишат с 50%.
  • За изпълнение на експресна поръчка за срок от 24 часа, при всички административни и други услуги цитирани в таблицата, таксите да се завишат със 100%.
  • От заплащане на такси по точка І (Административни услуги), се освобождават всички обучаеми със статут на курсант или студент, независимо от формата на обучение.
  • Услугите по т. 5 и от 21 до 26, не са обвързани със срок на изпълнение.
  • При осигуряване на услугите по т. 22 до 26 в извънработно време, таксата се увеличава с 50 %.
Таксите се определят ежегодно със заповед на началника на Националния военен университет „Васил Левски“.