Skip to main content

Прием за обучение в образователно-квалификационна степен „Бакалавър” - 2022 г.

Граждански специалности за обучение през учебната 2022/2023 г.:

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СТУДЕНТИ

Специалности
Ред.
Зад.
Дист.
платено
Място на
обучение
Годишна такса
 
ОКС "бакалавър"          
1
Стопанска логистика
0
0
0
В. Търново 700 лв.
2
Индустриален мениджмънт
10
0
0
В. Търново 600 лв.
3
Защита на населението и инфраструктурата
14
0
0
В. Търново 600 лв.
4
Автомобилна техника и транспортна логистика
5
0
0
В. Търново 600 лв.
5
Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи
0
0
0
В. Търново 600 лв.
6
Административна и информационна сигурност
0
0
0
Шумен 600 лв.
7
Комуникационна техника и технологии
10
0
0
Шумен 600 лв.
8
Компютърни системи и киберсигурност
8
0
0
Шумен 600 лв.
9
Компютърни технологии за проектиране
10
0
0
Шумен 600 лв.
 
ОКС "магистър"
 
 
 
   
1
Геодезия
36
0
0
Шумен 600 лв.

 

Условия и документи за кандидатстване
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите трябва да имат завършено средно образование.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за студенти подават следните документи за кандидатстване:

 1. Заявление;
 2. Състезателен картон;
 3. Медицинско свидетелство, издадено от Областния диспансер за психични заболявания;
 4. Копие и оригинал на дипломата за средно образование.
Важно!
Заявлението и състезателният картон са по образец на НВУ „Васил Левски”.
Кандидатите, притежаващи диплома за средно образование към момента на подаване на документите, представят пълния комплект документи.
Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сверяване.
 
Телефон за връзка: тел: 062/618833 
Кандидатите за студенти подават документи в отдел "Учебна дейност" на НВУ "Васил Левски", град Велико Търново, бул. "България" №76 или във факултет "Артилерия, ПВО и КИС", град Шумен, ул. "Карел Шкорпил" 1.
Заплащането на таксите се извършва по банков път.
Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса за обработване на документите в размер на 10 (десет) лева и такса за явяване на първи изпит в размер на 30 (тридесет) лева.
Конкурсни изпити
Студентите се приемат за обучение чрез конкурсен изпит под формата на общообразователен тест. Теста се провежда в деня на подаване на документите за кандидатстване в НВУ "Васил Левски", град Велико Търново, бул. "България" №76 или във факултет "Артилерия, ПВО и КИС", град Шумен, ул. "Карел Шкорпил" 1.
 
ВАЖНО ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА!

1. Оценка от държавен зрелостен изпит по информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование, положен през годините от 2008 до 2022 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.

2. Оценка от положен през 2022 година конкурсен изпит по математика, география, история, биология, физика, химия, философия или общообразователен тест в други, акредитирани висши училища в България може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.

Внимание!
Всеки кандидат студент, който ще полага общообразователен тест следва да яви лично за подаване на документи за кандидатстване не по-късно от 10.00 часа в работни дни!
 
За участие в конкурсния изпит кандидатът заплаща такса за първи изпит 30 лв.
 
За ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ ТЕСТ
Тестът се състои от 100 въпроса, обособени в шест части: по 20 въпроса, разпределени в раздели математика, история, география, български език и по 10 въпроса от раздели физика и химия. Въпросите съдържат условие, с четири различни отговора, като един от тях е верен. В деня на изпита, в присъствие на кандидатите се изтегля на лотариен принцип един изпитен вариант. По време на изпита се използва син химикал и времето за работа е 4 часа.
 
ОЦЕНЯВАНЕ
Оценяването на резултатите от общообразователния тест се извършва по шестобалната система, според процента от верни отговори:
 
Брой точки 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Оценки 3,00 3,06 3,12 3,18 3,24 3,30 3,36 3,42 3,48 3,54 3,60
 
Брой точки 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Оценки 3,66 3,72 3,78 3,84 3,90 3,96 4,02 4,08 4,14 4,20 4,26
 
Брой точки 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Оценки 4,32 4,38 4,44 4,50 4,56 4,62 4,68 4,74 4,80 4,86 4,92
 
Брой точки 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Оценки 4,98 5,04 5,10 5,16 5,22 5,28 5,34 5,40 5,46 5,52 5,58
 
Брой точки 74 75 76 77 78 79 80        
Оценки 5,64 5,70 5,76 5,82 5,88 5,94 6,00        
Примерни общообразователни тестове
Балообразуване
Състезателният бал на кандидатите се образува, като сума от:
 • утроената оценка от общообразователния тест или ДЗИ или изпит, положен през 2022 г. в друго акредитирано висше училище;
 • оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература или при липса на такава, от дипломата за средно образование по български език и литература;
 • оценка от държавния зрелостен изпит по математика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по математика.
Класиране и записване
Приетите студенти при записване представят следните документи:
 • диплома за средно образование – оригинал;
 • четири снимки с формат 4/6 см цветни;
 • две снимка с формат 2,5/3 см цветни;
 • документи за записване на нови студенти (по образец);
 • лична карта, която след проверката се връща на студента;
 • документ за внесена такса за обучение през първия семестър и такса за комплект студентски документи.
Комплектът документи за записване на студенти в Университета е на цена 25 лв.
Годишни такси
Годишните такси за обучение са предложени от Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” за утвърждаване с постановление на Министерски съвет.
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
Годишна
такса-ОКС „бакалавър”
държавна поръчка
Годишна
такса - ОКС „бакалавър”
платено обучение
Р З Д Р З Д
3. Социални, стопански и правни науки
3.7. Администрация и управление
  Стопанска логистика - - - - - 700
5. Технически науки
5.3. Комуникационна и компютърна техника
  Комуникационна техника и технологии 600 600 - - - -
  Компютърни системи и киберсигурност 600 600 - - - -
  Компютърни технологии за проектиране 600 600 - - - -
5.13. Общо инженерство
  Индустриален мениджмънт 600 600 - - - -
  Защита на населението и инфраструктурата. 600 600 - - - -
  Автомобилна техника и транспортна логистика. 600 600 - - - -
9. Сигурност и отбрана
9.1. Национална сигурност
  Национална и регионална сигурност - 600 - - - -
  Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи - 600 - - - -
  Административна и информационна сигурност - 600 - - - -
 
   

Годишна такса -
ОКС "магистър"
държавна поръчка

-
5. Технически науки
5.7. Строителство, архитектура и геодезия
  Геодезия 600 - - - - -
 
Таксата за първия семестър, която е 1/2 от годишната такса, се заплаща при записването на приетия за студент.