Сектор „Дистанционно обучение”

Сектор „Дистанционно обучение” (СДО) на НВУ „Васил Левски” съществува като функционално обслужващо звено по смисъла на закона за висшето образование.

Националният военен университет „Васил Левски” организира дистанционна форма на обучение за придобиване на висше образование в образователна и квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”, образователна-научна степен „доктор”, за обучение във форми на специализация, квалификация, преквалификация и други форми на продължаващо обучение.

Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която обучаемият и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологии, методи и средства на електронното обучение, чрез софтуерната платформа за дистанционно обучение.

Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, изискван брой кредити за съответната специалност, диплома за придобита образователно-квалификационна степен и професионална квалификация.

Учебно-методическото осигуряване на учебния процес се възлага на основните звена, а обслужващо структурно звено, което осъществява технологичното и техническо осигуряване на обучението е сектор „Дистанционно обучение” в Национален военен университет „Васил Левски”, като в своята дейност се подпомага и от други основни и обслужващи звена.

Абсолютна техническа предпоставка за участие в дистанционна форма на обучение, организирана от Национален военен университет „Васил Левски”, е наличието на компютър и интернет връзка.

Студентите трябва да:

- имат поне начална компютърна грамотност;
- умеят да боряват с някои от браузърите (Internet Explorer / Mozilla Firefox / Opera / Safari / Google Chrome);
- могат да работят с основните продукти от пакета MS OFFICE;
- умеят да ползват електронна поща;
- умеят да работят с Adobe Reader.