НАУЧНИ ПРОЕКТИ

ПРИОРИТЕТИ И НАСОКИ

Научни проекти

  • Фундаментални и приложни изследвания;
  • Проектиране, разработване и изследване на нови или усъвършенствани изделия, технологии, системи, програмни продукти и материали;
  • Разработване на военнонаучни и военнотехнически трудове, проекти, правилници, наставления, инструкции и други нормативни документи;
  • Изучаване и внедряване опита на военни и граждански висши училища от страната и от чужбина;
  • Разработване на монографии, учебници и учебно-методически пособия;
  • Разработване на дисертации, научни доклади, съобщения и статии;
  • Рецензиране на научни трудове, дисертации, учебници, учебни и методически пособия, правилници и инструкции и др.;
  • Разработване на учебни филми и технически средства за обучение;
  • Консултантска, експертна, информационна и други дейности.

ТЕКУЩИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ

ИЗПЪЛНЕНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ