СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА (КД2)

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2)

Стратегическите партньорства в сферата на висшето образование подкрепят европейското сътрудничеството между организации, активни в областта на висшето образование с цел развитие, трансфер и внедряване на нови учебни програми, модерни интензивни програми, нови педагогически подходи и обмен на добри практики.

НВУ „Васил Левски“ има спечелени проекти към Ключове дейност 2.

Проект № 2023-1-BG01-KA220-HED-000156664 - Digital mathematics applied in defence and security education (Цифрова математика, приложена в обучението по отбрана и сигурност) (DIMAS)

Проект № 2020-1-RO01-KA203-080375 - European Common Technical Semester for Defence and Security (Европейски съвместен технически семестър за отбрана и сигурност) (EuCTS_DS), https://www.euctsds.eu 

Проект № 2020-1-PL01-KA226-HE-096192 - Digital Competences for Improving Security and Defence Education (Цифрови компетенции за подобряване на образованието по сигурност и отбрана) (DIGICODE), https://digicodeproject.eu/

Проект № 2020-1-RO01-KA226-HE-095411 - Implementation of Digitalization in Defence Higher Education (Въвеждане на дигитални технологии за висше военно образование) (DDHE), https://www.afahc.ro/ro/erasmus/ddhe/ddhe.html

_____

* Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в материала информация.