СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА (КД2)

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2)

Стратегическите партньорства в сферата на висшето образование подкрепят европейското сътрудничеството между организации, активни в областта на висшето образование с цел развитие, трансфер и внедряване на нови учебни програми, модерни интензивни програми, нови педагогически подходи и обмен на добри практики.

НВУ „Васил Левски“ има спечелени проекти към Ключове дейност 2.

_____

* Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в материала информация.