ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Издателската дейност обхваща издаването и разпространението на интелектуални продукти:

 • Учебници, учебни и методически пособия, справочници и материали от научни сесии и конференции, съвещания и семинари;
 • Сборник научни трудове на университета;
 • Научна, научно-техническа, научнопопулярна литература и периодика;
 • Рекламни и презентационни справочници и продукти;
 • Мултимедийни продукти за дистанционно обучение.

Издателската дейност в университета има за цел да подготвя за издаване учебна, научна, научнопопулярна и друга литература за осигуряване на учебния процес, научните изследвания и управленската дейност в университета.

 • Издателската дейност на университета се организира в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и другите нормативни актове, регламентиращи издаването на печатна продукция и продукция на електронни (магнитни, оптични и др.) носители.
 • В съответствие със ЗВО академичният съвет ежегодно определя субсидията от бюджета, осигуряваща средства за издаването на учебна литература и научни трудове.
 • Издателската дейност на университета осигурява:
 1. редактирането и издаването на сборника "Научни трудове" на университета;
 2. отпечатването на разработени учебници, учебни и методически пособия и материалите от научните сесии и конференции, съвещания и семинари.
 • Условията и редът за осъществяване на издателска дейност, планиране, подготовка, тиражиране и издаване на учебна литература върху хартиен и електронни носители се уреждат в Правилника за информационната дейност на университета.
 • Университетът като издател на учебна литература по силата на ЗАПСП и на чл. 3, ал. 3, т. 6 от правилника сключва издателски договор с автора (авторите).
 • Задълженията по издателския договор, ценообразуването и хонорарите за автора (авторите), рецензентите и редакторите се определят с правила, приети от академичния съвет и обявени със заповед на началника на университета.
 • Със заповед на началника на университета ежегодно се назначава редакционна колегия, която приема за издаване учебници с ограничен тираж, сборника "Научни трудове" и други помощни материали. Редакционната колегия взема решения относно издателската дейност във факултетите.
 • Тиражът на изданията се определя по заявка на факултетите.

В университета се осигурява подготовка и издаване на учебници и учебни помагала в електронен вариант чрез презентацията им на магнитни или оптически носители и в Интернет-сайта на университета и на факултетите.